16 میلیارد دلار از جیب دولت میرود

هشدار وزیر نفت درباره ارزان فروشی خوراک پتروشیمی؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

روابط عمومي وزارت خارجه در واكنش به اظهارات جديد كريميقدوسي اع �ام كرد: اين ادعاه �ا ديگر چندان قابل اعتن �ا نب �وده و نياز ب �ه تكذي �ب مجدد هم ندارد.

اداره روابط عمومي وزارت امور خارجه در واكنش به تازهترين اظهارات كريميقدوسي، نماينده مش �هد در مجلس كه در پاسخ به بياني �ه ديروز كميس �يون امني �ت ملي و سياس �ت خارجي مجلس شوراي اسامي اظه �ار داش �ته، اع �ام كرد: اص �رار آقاي كريميقدوس �ي ب �ر اق �دام غيراخاق �ي، غيرقانوني، غيرمنطقي و غيرش �رعي خود اگرچه ديگر و هرگز براي مردم ش �ريف و آگاه ج �اي تعجب ندارد اما ش �ديدا جاي تاسف دارد. متاسفانه ايشان در ادامه سلسله بداخاقيهاي خود اتهامات واهي و ناراست ديگري را به وزارت امور خارجه و ش �خص وزير محترم امور خارجه نسبت داده است كه حتي به نظر ميرسد با توجه بيمبالاتي ايش �ان در اظه �ارات نادرس �ت و خ �اف واقع، ارزش تكذيب نيز نخواهد داش �ت اما صرفا جهت تنوي �ر افكار عمومي به اطاع ميرس �اند: »همه كس �اني كه با وزير امور خارجه از نزديك كار ميكنند و در ماههاي پيش از انتخابات آمريكا در جلسات مختلف درون و برونس �ازماني و در نشس �تهاي تخصصي و كارشناسي و استراتژيك با ايشان حضور داشتهاند، ميدانند كه يكي از معدود نظرات كارشناسي واقعبينانه و دقيق درباره انتخابات آمريكا از سوي ايشان ارائهشده كه پيروزي آقاي ترامپ در انتخابات را با ارائه ادله و با اس �تناد به اس �تدلالهاي متعدد دور از انتظار نميدانسته و نتيجه به دست آم �ده در اين انتخابات را بس �يار محتمل ميدانستند؛ موضوعي كه براي ديگران نه در ايران بلكه در ساير نقاط جهان چندان قابل پيشبيني نبود«.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.