سیاست خارجي ترامپ در قبال ایران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

نزدي �ك به چهار هفته ديگر دونالد ترامپ، رييسجمهور تازهانتخابش �ده آمريكا تحليف ميش �ود و لفظ »انتخابشده« از كنار نامش خط خواهد خورد.به نوش �ته نشنالاينترست، دول �ت ترام �پ ب �راي جنگطلبان سياس �ت خارجي فرصت خوبي طي هشت سال خواهد بود تا خود را در سراسر جهان بازسازي كنند، اشتباهات عصر باراك اوباما را تصحيح كنند و ب �ار ديگر نقش خود در تضمين امنيت جهاني را بپذيرن �د. برخي اعضاي برجس �ته اردوگاه واقعگراي �ي دونالد ترام �پ را مردي ميدانند كه مش �كات، پيامدهاي ناخواس �ته و تخليه مالي اجراي اقدامات بس �يار را درك ميكند و مسووليتهاي دور بودن از منافع امنيتي اصلي آمريكا را ميپذيرد.

در اين مي �ان نومحافظهكاران دوره جورج دبليو بوش هستند كه چنان از امكان پيروزي ترامپ بهعنوان نامزد جمهوريخواهان پريشان بودن �د ك �ه در ط �ول كمپي �ن س �ال 2016 نامهاي به متخصصان حوزه سياس �ت خارجي نوشتند مبني بر اينكه از تمام اقدامات ترامپ دور بمانند.

ب �ه عبارت ديگ �ر ترامپ براي بس �ياري از م �ردم، چيز ديگري اس �ت. ضمن اينكه گروه بزرگي از »جنگطلبان عليه ايران« نيز وجود دارند؛ فرهيختگان، فعالان سياسي، اتاق فكرها، سياس �تمداران و قانونگذاراني كه س �الهاي مديدي اس �ت اين مس �اله را در داخل عنوان كردهاند كه ايران خطرناكترين تهديد امنيت ملي براي آمريكا در خاورميانه است. اين گروه بزرگ، قدرتمند، بانفوذ و از نظر سياسي متنوع براي ارائه نظرات و چند مشاوره، منتظر نيست دونالد ترامپ در 20 ژانويه بهطور رسمي قسم ياد كند.

جو ليبرمن، س �ناتور سابق و مارك والاس، س �فير س �ابق آمري �كا مقال �هاي در روزنامه واشنگتنپس �ت با تيتر »ترام �پ بايد چگونه توافق ايران را بار ديگر مورد مذاكره قرار دهد« منتشر كردند. اين بهخوديخود ايرادي ندارد. حت �ي ميتوان گفت كه برجام هم مانند تمام قرارداده �اي ديپلماتيك، نواقص و ضعفهاي خ �ود را دارد. ايران و گروه 1+5 نتوانس �تهاند ب �ه يك تعريف قاب �لدرك در مورد اينكه چه اقداماتي بهطور دقيق نقض برجام محس �وب ميشود، برسند.

ب �ا اين حال از نظر ليبرمن و والاس، مانند بس �ياري از مخالفان، برجام با تندروي همراه ب �وده اس �ت. از نظ �ر آنها مش �كل برجام اين نيس �ت كه ايران س �اختار غنيسازي اورانيوم خ �ود را حف �ظ ميكن �د ت �ا پ �س از كاهش محدوديته �اي ش �ديد پس از 15 س �ال، بر فعاليتهاي هستهاي خود بيفزايد بلكه مشكل اين اس �ت كه ايران با سواري گرفتن از آمريكا برنامه موشكهاي بالستيك خود را گسترش ميده �د و درعينحال بهطوركل �ي به برجام پايبند اس �ت. به عبارت ديگر آمريكا نتوانست خواهان پاس �خگويي تهران در ديگر زمينهها شود.ترامپ در ماههاي نخست آغاز به كار خود پيشنهادها و توصيههاي بسياري در مورد ايران و توافق هستهاي خواهد داشت. در واقع خود ترامپ در مبارزات انتخاباتياش برجام را يكي از بدترين توافقنامههايي خواند كه آمريكا تاكنون در موردش مذاكره كرده است.

ب �ه گزارش رويداد24، اين اميد وجود دارد كه ترامپ عملگرا اين بينش را داش �ته باشد كه پيش �نهادهاي تندي كه طراحيشان هيچ هدفي جز ايجاد دش �مني بيشتر ميان تهران و واش �نگتن دنبال نميكند را از مشاورههايي كه واقعا ميتواند به موفقيت توافق هس �تهاي ايران كمك كند، متمايز خواهد كرد. در عين ح �ال بايد اميدوار بود كه رييسجمهور آينده آمريكا قدرت آن را دارد كه اگر كنگره به دنبال تصويب بس �ته تحريمي كه محركش سياست بوده نه استراتژي ميتواند مقابل همحزبيهاي خود در كپيتالهيل (مقر كنگره) بايستد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.