ما فقط نظارهگر فراموشكار رنجهای مردم هستیم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

اصغ �ر فره �ادي در نامه سرگش �ادهاي كه خطاب به رييسجمهور منتشر كرده است، نسبت به گزارشي كه به تازگي در يكي از ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.