دولت الكترونیک؛ اهداف مشكلات و موانع

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ضياء مصباح*

طبق م �اده 37 قانون مديريت خدمات كشوریدستگاههای اجرايی موظف شدهاند (بهتر است ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.