میدان در اخالتيیتاهاریهخانباتریمررننگد تار می نشو؛ ودورزشکاران

فع انت پ

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گروه سياس�ی-

شوراي شهر پديدهاي که از س �ال 77 در ايران متولد شد اکنون در قامت جواني با گرايشات سياسي به ميدان آمده است. هرچند در ابتدا اين شورا طبق قانون اساسي به عنوان کمک کار امور شهري و شهرداري تشکيل شد اما کمکم با حضور چهرهاي سياسي که در ساير عرصههاي سياسي فعال بوده و اکنون امکان فعاليت ندارند در برخي از کانشهرها مثل تهران رنگ و روي سياسي گرفته است و ميتواند نقش قابل تاملي در اين عرصه بازي کند.

با اعام وزير کش �ور مبني بر انتخاب اعضاي ستاد انتخابات کشور براي برگزاري پنجمين دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا و مياندوره مجلس کشور رسما چهره انتخاباتي به خود گرفته است و داوطلبان حضور در اين انتخابات که همزمان با انتخابات رياس �تجمهوري برگزار ميشود از گروهها و جناحهاي مختل �ف اعام موجوديت ميکنند. برخي گروهها با سابقه کاري مشخص مجددا اقبال عمومي خود را ميآزمايند و برخي ديگر براي اولين بار در کنار چهرههاي شناخته شده قرار ميگيرند و با وعدههاي کليشهاي تاش ميکنند در اين فرصت چند ماهه محبوبيتي در اين زمينه به دست آورند شايد اين انتخابات بتواند در برنامهاي ميانمدت يا حتي بلندمدت آنها را آنقدر مطرح کند که طي چند سال آينده بتوانند با اتکا به سوابق قبلي، گواهي احراز صاحيت براي مقامهاي بلندتر سياس �ي در کشور را به دست آورن �د. از اين رو انتخابات باوجود کارکرد فرعي شوراي شهري، ميتواند براي احزاب و جناحهاي مختلف و مطرح کشور مهم و سرنوشتساز قلمداد شود. عاوه بر مدعيان سابق اين انتخابات، برخي احزابي که طي سالهاي گذشته شوکت و جال و جايگاه مهمي در راس کشور داشتهاند و بعضا به خاطر س �وءمديريت يا عدم اتحاد طي چند انتخابات اخير نتوانس �تهاند جايگاه مورد انتظار خود را به دست آورند و کمکم به حاشيه کشيده ش �دهاند يا حتي گروهها و احزابي که تا به حال جايگاه محکم خود را حفظ کردهاند اما هماکنون به دليل اختافات بيوقت و پيشبيني نشده در معرض تزلزل ق �رار گرفتهاند را ميتوان مدعي اين انتخابات آيندهساز دانست. در همين راستا و حتي در خصوص انتخابات ديگري که همزمان با اين انتخابات برگزار ميش �ود ش �اهد حضور آش �کار و اعام حمايت رسمي برخي از روساي فدراسيونهاي ورزشي در به رسميت شناختن يک تشکل سياسي شناسنامهدار هستيم و اين روزها با واکنشها و البته پرسشهاي گوناگوني همراه شده است. مشخص است برخي افراد به واس �طه حضور در فعاليتهاي دولتي و رياست فدراسيونهاي ورزشي به چهره شناخته شدهاي در جامعه تبديل شدهاند و با توجه به مناسبات داخلي و خارجي، شبکهاي از روابط سازماندهي ش �ده را در ارتب �اط ب �ا هياتهاي اس �تاني در اختيار دارند؛ شبکهاي که با توجه به محبوبيت ورزشکاران و چهرههاي ورزشي ذيربط ميتواند در آراي انتخابات رياس �تجمهوري يا مجلس تعيينکننده باشد. حساسيتهاي قبلي درباره سمت و س �وي سياسي اعضاي هيات رييسه و رياست فدراسيونهاي ورزشي پيرامون همين چالش بوده است. چرا که به هر حال فعاليتهاي حزبي و سياس �ي رييس يک فدراس �يون با در اختيار داشتن امکانات ملي، دولتي و حاکميتي ورزش کشور، به يکي از چالشهاي اخير حوزه وزارتي تبديل ميشود. اخيرا نام و امضاي برخي از روساي فدراسيونهاي ورزشي در ذيل بيانيه اعام موجوديت يک حزب سياسي به چشم ميخورد؛ حزبي که با توجه به ترکيب اعضاي هيات موسس آن ميتوان گرايشات آنها را دريافت. اعام حمايت برخي از روساي فدراسيونها به عنوان راس هرم يک رشته ورزشي ميتواند قبل از هر چيز جنبه تبليغات �ي و اعام همراه �ي با يک تفکر خاص سياسي داشته باشد، حتي ممکن است در ادامه به اختصاص منابع ملي و حاکميتي اين رشتهها به يک جناح سياسي خاص منجر شود؛ موضوعي که همواره در همه دولتها بر پرهيز از آن تاکيد شده است.برخی از اين روسا عبارتند از پولادگر ريي �س تکوان �دو و داورزنی رييس فدراس �يون واليبال که در جبهه اصولگرا حضور دارند. عاوه بر اين روزها ش �اهد تولد ائتاف جبهه مردمي نيروهاي انقاب اسامي به رياست حجتالاسام محمدحسين رحيميان هستيم. اين جبهه که با حضور افرادي در مش �اغل و نقشهاي مختلف از چهرههاي تحليلگر سياسي، شوراي شهري، سينمايي و نمايندگان سابق مجلس شکل گرفته است در بيانيهاي خود را برخاسته از متن نيروهاي مومن وانقابي کشور ميداند و بنا به گفته يحيي آلاسحاق، عضو هيات موسس اين جبهه به هيچ عنوان مشمول يک جناح خاص نبوده و نيست اما بررسي سوابق اعضا ميتواند آنها را به جبهه اصولگرا منتسب يا متمايل کند. از ميان اعضاي اين جبهه مهدي محمديبه عنوان چهره تحليلگر سياس �ي در مورد هدف و کارکرد تش �کيل اين جبهه در کانال تلگرامي خود مينويسد: جبهه مردم �ي نيروهاي انقاب اس �امي به يک معنا جبهه »اشتغال« است.

شايد در نگاه اول عجيب جلوه کند ولي اين بار بنا نيس �ت نزاع سياسي در دستور کار اصلي انتخابات باش �د ولو اينکه ميدانيم براي دولت بهترين حالت همين اس �ت. وي در ادامه ضمن تخريب اقدامات رياستجمهوري در دوره فعلي اظهار کرده اين حزب قصد ايجاد اش �تغال براي مردم را دارد.

حال اين س �وال مطرح ميش �ود که اعضاي مختلف اين حزب که هرکدام به تنهايي قبا در جايگاههايمختلفپستهايکماکانچشمگيري داش �تهاند تا چه اندازه موفق به اش �تغالزايي در هم �ان حوزههاي مورد فعاليت خود بودهاند. در همين اثنا شاهد شکلگيري اختافاتي در ميان جبهه اصاحطلب هس �تيم که شايد به صورت غيرمستقيم بتواند بر تصميمگيريهاي اعضا و معرفي افراد مورد نظر در اين انتخابات تاثيرگذار باش �د. در اين راستا ميتوان به استعفاي رسول منتجبنيا قائم مقام حزب اعتماد ملي و استعفاي مهدي کروبي دبيرکل اين حزب اشاره کرد. البته لازم به ذکر اس �ت اين اس �تعفا در حال حاضر درحد درخواست از طرف مهدي کروبي اعام و با مخالفت صد درصدي اعضا روبهرو شده است و رسول منتجبنيا ابراز اميدواري کرده که اين حزب بتواند با تعامل و هماهنگي در انتخابات 96 شرکت کند. با بررسي گوشهاي از وضعيت موجود در بين احزاب و جناحهاي مختلف ميتوان گفت چنانچه تا به حال مشخص شده احزاب مختلف تمام تاش خود را ميکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.