شرکت بازرگاني دولتي مسوول تنظيم بازار شد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گروه سياسي-

مجلس روز گذشته روز نسبتا پرکاري را پش �ت سر گذاشت. در جلس �ه ديروز مجلس نمايندگان تصويب کردند شرکت بازرگاني دولتي ايران مسوول تنظيم بازار هر محصول به تشخيص وزارت جهاد کشاورزي است. در بند »الف« ماده »42« نمايندگان تصويب کردند به منظور کاهش التهاب بازار کالاهاي اساس �ي و کشاورزي و کاهش نوس �ان غيرعادي فصلي محصولات کشاورزي و به منظور کاه �ش بار مالي دولت براي تامي �ن نقدينگي در گردش و هزينههاي تبعي مورد استفاده در سياستهاي تنظيم بازار و تامين ذخاير محصولات استراتژيک، شرکت بازرگاني دولتي ايران يا هر يک از شرکتهاي دولتي مسوول تنظيم بازار هر محصول به تش �خيص وزارت جهادکشاورزي، حسب مورد، براس �اس برآوردهاي ماهانه، فصلي و سالانه عرضه داخلي و تقاضاي هر يک از محصولات، نسبت به اتخاذ موقعيت مناسب خريد يا فروش در قراردادهاي سلف، سلف موازي استاندارد، پيمان آتي، قراردادهاي آتي يا قراردادهاي اختيار معامله روي هر يک از داراييهاي مش �مول صدر اين ماده در چارچوب مقررات بازار سرمايه اقدام کنند. همچنين در بند »ب« اين ماده، دولت مکلف شد نسبت به ايجاد رديف مستقل پرداخت خسارت به بيمهگذاران محصولات کشاورزي و دامي صندوق بيمه کشاورزي در لوايح بودجه سنواتي و پيشبيني اعتبار به صورت 100 درصد تخصيص يافته در طول برنامه اقدام کند. نمايندگان ملت در بند »د« ماده »42« را که به ارائه برنامه کشت منطقهاي سالانه با بهرهگيري از روشهاي نوين آبياري و انجام اقدامات مربوط به خريد تضميني محصولات کشاورزي و کمک به بازاريابي و صادرات توليدات ميپرداخت، براي بررسي بيشتر به کميسيون تلفيق ارجاع کردند.

وظيفه دول�ت براي تکمي�ل زنجيرههاي صنايع تبديلي محصولات کشاورزي

مجلس دولت را مکلف کرد در اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومت �ي به ايجاد زمينه گس �ترش و تکميل زنجيرههای ارزش، صنايع تبديلی، تکميلی و نگهداری محصولات اساسی کش �اورزی در قطبهای توليدی، سردخانه و انبارهای فنی چندمنظوره بپردازد. همچنين صندوق حمايت از توس �عه بخش کشاورزی موظف است 20 درصد از منابع خود را به عنوان تسهيات اين بخش اختصاص دهد.

به عاوه طبقاين مصوبه دولت موظف به تعيين خوشههای صادراتی، ايجاد نشانهای تجاری و اختصاص مشوق صادراتی به صادرات محصولات کشاورزی شد.

نماين �دگان مجل �س در تبص �ره اين بند مق �رر کردند مابهالتفاوت قيمت توليد داخل با قيمت کالای کشاورزی در بازارهای هدف را سالانه بهعنوان مشوق صادراتی محاسبه و از منابع هدفمندی يارانهها پرداخت نمايد؛ وزارت جهاد کشاورزی کالاهای مشمول اين بند را تعيين میکند.

طبق بندهای ديگر ماده 43 لايحه برنامه، شکاف قيمت دريافتی توليدکنندگان و قيمت پرداختی مصرفکنندگان نهاي �ی اين محصولات بايد در طول برنامه به ميزان حداقل ‪10) 10‬ %)درصد کاهش يابد.

دولت در ادامه اين مصوبه، موظف به پوشش بيمه اجباری تمام دامها در مقابل بيماریهای مشترک و واگيردار، پرداخت حداقل ‪50) 50‬ %) درصد سهم بيمهگر توسط دولت و اجرای برنامه حذف دام در کانونهای آلوده شد.

پايان هفدهمين و هجدهمين جلسه بررسی لايحه برنامه ششم توسعه

اما ديروز هفدهمين جلس �ه بررسی لايحه برنامه ششم توسعه نيز در جلسه علنی پايان يافت و هجدهمين جلسه آن آغاز ش �د و به پايان رسيد. مجلس در ادامه رسيدگی به مواد لايحه برنامه ششم توسعه ماده »43« اين لايحه را که در خصوص تنوعبخشی به ابزارهای حمايتی از بخش کشاورزی است با اصاحاتی به تصويب رساند. رسيدگی مجلس به ماده »43« لايحه برنامه ششم توسعه که 16 بند داشت نيز به دليل طولانی شدن فرآيند رسيدگی و اشکالات متعدد اين ماده پس از اصاح پنج بند، ساير بندهای آن برای اصاحات دقيقتر به کميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه ارجاع داده شد.

بياني�ه کميس�يون امني�ت مل�ی درب�اره اقدام کريمیقدوسی

اما در کنار مصوبه مجلس چند نماينده نيزاز کريمیقدوسی به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان شکايت کردند. مصطفی کواکبيان، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی به نيابت از چند نماينده از جواد کريمیقدوسی نماينده مشهد به دليل اظهارات منتسب به ظريف به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان ش �کايت کرد. کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسامی نيز با انتشار بيانيهای اقدام جواد کريمی قدوسی در انتشار اظهارات منتسب به وزير امور خارجه در جلسه اين کميسيون را خدمت به دشمنان انقاب اس �امی دانست. در بيانيه اين کميسيون آمده است حادثه تلخی که هفته گذشته پس از جلسه مشترک وزير محترم امور خارجه و معاونين اين وزارتخانه و اعضای کميس �يون امنيت ملی و سياست خارجی مجلساتفاقافتاد هنجارشکنی و حاشيهسازی بیمنطقی بود کهاکثريت قريب بهاتفاقاعضای کميسيون نسبت به آن معترض هستند. عدم توجه به ضرورت حفظ مطالب مطرحشده در آن جلسه و اصرار بر افشا و انتشار آن به صورت ناقص و گزينش �ی، گناهی است نابخشودنی و خدمتی است به دشمنان انقاب اسامی که مراجع ذیصاح بايد به آن رسيدگی کنند. سخنی که وزير محترم امور خارجه در اين جلسه اعام کرد، نه اشتباه در برجام بود و نه اشتباهی در سياستهای راهبردی نظام بلکه صرفا اشارهای بود به يک اش �تباه در اعام موضع. کميس �يون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ضمن ابراز تاسف از اين واقعه تلخ بر ضرورت وحدت و همدلی آحاد مردم و مسوولان و همه دستگاههای ذیربط به منظور پيشبرد اهداف مقدس جمهوری اسامی ايران و منافع ملی تاکيد میکند.

سيدحسيننقویحسينی،سخنگویکميسيونامنيتملی مجلس گفت بيانيه کميس �يون امنيت ملی در مورد اقدام کريمیقدوسی در انتشار اظهارات منتسب به ظريف در جلسه اين کميسيون بيانيه رسمی اين کميسيون است.

وی ني �ز در واکنش به اين بياني �ه ضمن انتقاد از بيانيه رسمی کميسيون امنيت که از سوی سخنگوی کميسيون و نايب رييس کميسيون تاييد شده عليه برخی مسوولان کشور ادعاهای جديدی را مطرح کرد. جواد کريمی قدوسی در جمع خبرنگاران پارلمانی حاضر شد واظهار داشت: کميسيونامنيت هيچگونه جلسهای برای بيانيه اخير نداشته است. در حالی که روال کميسيون اين است که در مورد اين گونه بيانيهها جلسات متعددی تش �کيل میشود و در مورد آن رایگيری میشود اما اين بيانيه را تعدادی که براساس يک ضرورت پيش آقای ظريف رفتند، تنظيم و امضاء کردند.

وی افزود: بايد تنظيمکنندگان اين بيانيه توضيح دهند، بی اخاق يعنی چه؟ من فايل صوتی را کامل گوش دادم و برای اينکه نگويم گزينشی عمل شده، همه مواد و بخشی که در مورد برجام در آن صحبت شده، پياده و تعدادی از نمايندگان را دعوت کرديم تا اين نوار را گوش دهند البته آقای بروجردی اجازه نداد خبرنگاران در کميس �يون حضور پيدا کنند و ما درخواست داده ايم نوار در جلسه علنی نيز پخش شود.

نماينده مردم مشهد با بيان اين ادعا که »جان کام آقای ظريف، اعتراف به اشتباه در اعتماد به آقای کری بود«، گفت: ظريف در اين جلس �ه تاکيد کرد که من اش �تباه کرده ام به اي �ن بابا يعنی آقای کری و وع �دهاش اعتماد کردم که اين آقای ظريف را بزرگ میکند. او اعتماد کرد و حواش �ی که میگويد اين صحبتهای محرمانه بوده برای گم شدن اصل موضوع بوده است.

نماينده مردم مشهد در خصوص صحبتهای سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد اينکه کريمی قدوسی تاکتيکهای مذاکرات را به آمريکا گرا داد، با بيان اينکه »تاکتيک مذاکرات از روز اول توسط آقای ظريف آشکار و مطرح شد و ما بنايمان اين بوده نقشی به کنگره و سنای آمريکا ندهيم« مدعی شد: اشتباه آقای ظريف اين بود که به قول جان کری اعتماد کرد که گفته بود انتخابات آينده را خانم کلينتون میبرد و تمام تخم مرغها را در سبد رای آوردن خانم کلينتون گذاشتند اما با انتخاب ترامپ دستشان برای ارتباط با ترامپ قطع شد و آقای ظريف حالا در تاش است، تا به نوعی با تيم ترامپ و وزير امور خارجه جديد آمريکا ارتباط گيرد.

بيانيه 210 نفر از نمايندگان در مورد حس�ابهای قوه قضاييه

همچنين در نشست علنی ديروز 210نفر از نمايندگان مجلس در بيانيهای اعام کردندکه حس �اب س �پرده مورد مناقش �ه به نام »قوه قضاييه« اس �ت و از جهات مجوزهای شرعی و قانونی دارای ايراد نيست. اين نمايندگان در بيانيه خود که در صحن علنی قرائت ش �د، تاکيد کردند که امروز مشکات اقتصادی و معيشتی مردم مشکل اصلی کشور است و مسوولان نظام در قوای سهگانه بايد با اتحاد و همدلی و بدور از حاشيهسازیها و مجادلههای بیحاصل سياسی به دنبال حل مشکات مردم باشند.

در اين بيانيه آمده بود: طی جلساتی که با رياست محترم قوه قضاييه داشتيم، همه سوالاتي که در ذهن نمايندگان بود را با صراحت با وي در ميان گذاشتيم و وي نيز با سعهصدر و با صرف فرصت کافي به اين س �والات پاس �خ و ما بهترين روش را همين گفتوگوهاي صريح و منصفانه مس �وولان با يکديگر ميدانيم.

نظرات رييس قوه قضاييه در خصوص مجلس و جايگاه آن و همکاري صميمانه با قوه مقننه را همسو را نظرات حضرت ام �ام(ره) و رهبر معظم انقاب مبني بر در رأس امور بودن مجلس، دريافت کرديم.

بر اين اس �اس هر گون �ه اقدامي که به هم �کاري قواي س �هگانه آس �يب برس �اند را از بين بردن فرصت خدمت به مردم ميدانيم.

اعلام وصول طرح اداره صداوسيما و نظارت بر آن

اما در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسامي طرح اداره صداوسيما و نظارت بر آن نيز اعام وصول شد. غامرضا کاتب با قرائت موارد اعام وصولي اظهارداشت که طرح قانوني عادي اصاح جداول حوزههاي انتخابيه مجلس شوراي اسامي و تعداد نمايندگان آن نيز اعام وصول ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.