حادثه 9دي نمونهاي از قدرت فکري مردم بود

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

رهب �ر معظم انقاب اس �امي حادث �ه 9 دي 88 را نمون �هاي از قدرت فکري مردم و از عناصر قدرت نظام خواندند و گفتند: امروز هندسه تقابل قدرتهاي اس �تکباري با جمهوري اسامي در جهت سلب قدرت مادي و معنوي و عزم و اراده ملت ايران اس �ت و در مقابل بايد اين قدرت را حفظ و روز به روز تقويت کرد.

حضرت آيتالله خامنهاي در ابتداي جلسه درس خارج فقه و در آستانه سالروز حماسه 9 دي 88، با اشاره به دشمني و کينهورزي عملي مستکبران با حاکميت اسام و تاش آنان براي سلب مولفههاي قدرت نظام اسامي، حادثه بينظير 9 دي را از جمله نمونههاي قدرت جمهوري اسامي خواندند و دستيابي به خير و سعادت در جوامع بشري را در سايه برخورداري از قدرت دانستند و افزودند: قدرتهاي مستکبر همچون آمريکا، سعادت جامعه و آنچه را که »ارزشهاي آمريکايي« ميخوانند در جمعآوري ثروت و تسلط بر عالم دنبال ميکنند، اما اسام، سعادت بشر را در رسيدن به کمالات انساني و جريان داشتن فکر و عمل قرآني در تمام اجزاء جامعه ميداند.

رهبر انقاب اسامي، وجود نظامي برآمده از اسام و داراي قدرت و نفوذ در مسايل گوناگون منطقه را موجب برانگيخته شدن دشمني و کينه قدرتهاي جهاني خواندند و افزودند: نظام سلطه با هر تفکر و جريان ضد ظلم و تبعيض در دنيا مخالف است اما زماني در مقابل جرياني با تمام وجود به معارضه بر ميخيزد که آن جريان توانسته باشد اقيانوس يک ملت را به حرکت درآورد.

ايشان ريشه توطئهها و دشمنيهاي گوناگون با جمهوري اسامي را تبلور مخالفت با نظام سلطه در ايرانِ برخوردار از »منابع فراوان طبيعي و انساني و اقتصادي، حرف و منطق و منبر سياسي و ابزار و نيروي لايق نظامي« دانستند و خاطرنشان کردند: جمهوري اسامي در مقابل اين دشمنيها بايد بر قدرت خود بيفزايد و علت تاکيد مکرر بر افزايش قدرت داخلي و اس �تحکام ساخت داخل نيز همين مساله است.

حضرت آيتالله خامنهاي با اش �اره به لزوم مجهز ش �دن به انواع قدرت از جمله »قدرت فکري، اقتصادي، اجتماعي و بس �يج مردمي« افزودند: به خيابان آمدن ميليونها نفر در 22 بهمن با گذشت حدود 40 سال از انقاب اسامي، نشانه قدرت نظام اسامي در بسيج مردمي است که اين موضوع در دنيا بينظير است.

رهبر انقاب اس �امي، حادثه 9 دي را نمونه ديگري از عناصر قدرت نظام برشمردند و افزودند: در آن حادثه بينظير، هيچکس دستاندرکار نبود و قدرت فکري که ش �اکله اصلي نظام اسامي است، مردم را به خيابانها کشاند و آن حادثه بينظير پديد آمد.

ايش �ان با اشاره به ترفند و خدعه دش �منان در سلب مولفههاي قدرت نظام اس �امي، گفتند: دش �من همچون دزدي است که قصد تصرف خانه را دارد اما اينطور وانمود ميکند که دليل دش �مني، س �احي اس �ت که صاحبخانه براي دفاع در دس �ت دارد و اگر آن س �اح را زمين بگذارد، نزاع تمام ميشود بنابراين تاش ميکند با حيلهگري و استفاده از انواع روشها از جمله حرف زدن، ش �وخي کردن، لبخند و تشر زدن، صاحبخانه را خلع ساح کند و به خانه وارد شود.

حضرت آيتالله خامنهاي همچنين سعادت و شقاوت را در گروي چگونگي استفاده از قدرت دانستند و در خصوص قدرت ناشي از ساح هستهاي افزودند: منع ساح هستهاي مباني بسيار مهم فقهي و عقاني دارد اما امکان تاش براي کسب انواع ديگر قدرت در اختيار دولت و ملت قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.