اميد مردم بزرگترين سرمايه جمهوري اسلامي ايران است

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ايسنا-

معاون اول رييسجمهور در اظهاراتش با بيان اينکه انگار پيشرفت کشور عدهاي را آزار ميدهد، گفت: عدهاي تمام هدفشان را گذاشتهاند که اعتماد و اميد را از مردم بگيرند. چون ميدانند اميد مردم بزرگترين سرمايه جمهوري اسامي ايران است و وقتي مردم نااميد شوند ممکن است دست به هر کاري بزنند. اسحاق جهانگيري با گايه از برخي دستگاهها و رسانهها افزود: برخي رسانهها که از پول بيتالمال استفاده ميکنند به گونهاي تيتر ميزنند که اگر مجموعهاي در خارج از کشور ميخواست کاري کند که مردم مأيوس شوند به اين خوبي نميتوانست. اگر به فکر انتخابات هم هستند باز اين نوع رفتاربهمصلحتشخصيوگروهيشاننيستچونمردمبالاخرهمتوجهامور هستند. وي با اشاره به توافق هستهاي و برجام، خاطرنشان کرد: در سياست خارجي ممکن است در دو جاي برجام هم مشکل باشد. اگر دست ما بود که همه برجام را بنويسيم به گونهاي مينوشتيم که برخي از مخالفانمان نابود شوند ولي اين توافقي بود که بين ايران و شش قدرت جهاني صورت گرفت. با اين حال هيچ کشوري خارجي نيست به خاطر برجام به ما تبريک نگويد. وي ادامه داد: حتما آمريکاييها در اين زمينه دشمني و شيطنت ميکنند. اما نبايدازايناتفاق خوشحال باشيم بلکه بايد با دنيا تعامل کنيم و نگذاريم آمريکا بتواند سياستهايش را اجرايي کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.