استانداران کرمانشاه و کهگيلويه و بويراحمد با روحاني ديدار کردند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ايلنا-

استانداران کرمانشاه و کهگيلويه و بوير احمد به طور جداگانه با رييسجمهورديداروگزارشيراازاقداماتوعملکردسهسالهاستانوتصميمات گرفته شده در روند اجرا و عملياتي کردن پروژهها و مصوبات سفر کاروان تدبير و اميد به اين استانها ارائه کردند. حسن روحاني در اين ديدارها بر ضرورت اتمام طرحهاي نيمهتمام عمراني واجرايي و عملياتي شدن مصوبات سفرهاي استاني کاروان تدبير و اميد و همچنين لزوم توجه به توسعه سرمايهگذاري و اقتصاد دانشبنيان به منظور رونق اقتصادي و اشتغالزايي جوانان تحصيلکرده در اين استانها تاکيد و دستورات لازم براي سرعت بخشيدن به اين روند را صادر کرد. رييسجمهور همچنين بر تاش مضاعف استانداران در راستاي اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي و بهرهبرداري حداکثري از ظرفيتها و پتانسيلهاي موجود در اين استانها تاکيد کرد.

جهانگيري:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.