شرمندگي كفایت نميكند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - Massoudmehr@yahoo.fr

ه �م در چش �م و گ �وش دستاندركاران امور بيايد و شنيده ش �ود. اگرچ �ه ب �ا توجه ب �ه آمار و اظهارنظ �ر و گفتهه �اي رس �مي يا گزارشهاي �ي ك �ه در رس �انههاي كش �ور خوانده و ش �نيده ميشود، پي �ش از اي �ن هم مثلا نس �بت به آنچ �ه در خيابانهاي اطراف ميدان ش �وش ته �ران ميگذرد ي �ا آنچه درباره گس �ترش خط فق �ر، اعتياد، كارتنخواب �ي، كودكفروش �ي و ...هشدار داده شده بود اما در نهايت ميبينيم كه در بسياري از مواقع به جاي تلاش براي يافتن راهحلهاي زيربناي �ي، صورتمس �اله را پ �اك ميكنيم تا به قول معروف خودمان را به كوچه عليچپ زده باشيم!

بدون ترديد مش �كلات اقتصادي و اجتماع �ي، پديدهاي نيس �ت كه فق �ط خاص يك قاره و يك كش �ور و يك ش �هر باش �د اما آنچه مهم و س �والبرانگيز مينمايد اين اس �ت كه در قبال چنين مش �كلاتي، فقط با الفاظ و ش �عارهاي تكراري، قصد مقابله داشته باشيم.

رييسجمهور هن �گام برخورد با ماجراي سخنراني مطهري در مشهد هم به اظهار تاس �ف و ش �رمندگي بسنده كرد در حالي كه در رونمايي از منش �ور حقوق حقه شهروندي از اظهارنظ �ر »بهعنوان يكي از حقوق حقه مردم« به شدت دفاع ميكند.

رييسجمه �ور همچني �ن در واكنش به ماجراي »گورخوابي« به طور عام و نامه اصغر فرهادي بهطور خاص، باز هم به پاسخ تكراري، يعني شرمندگي كفايت كرد، در شرايطي در منش �ور حقوق شهروندي از حق زندگي عادلانه سخن ميگويد.

بدون تردي �د در برخورد با چنين رويدادهايي، هيچ انس �ان بااحساس و وظيفهشناس و مسوولي نميتواند بدون واكنش، دستكم از نوع لفظي آن باش �د اما هنگامي كه قرار اس �ت رييسجمهور كه طبق قانون اساسي فرد دوم نظام به حساب ميآيد، نسبت به چنين وقايعي حساس �يت داشته باشد، واكنش بهطور قطع نميتواند و در واقع نبايد فقط كلامي باشد.

آق �اي رييسجمهور، مس �ايل و مشكلات داخلي و خارجي مملكت، آن ه �م در ش �رايطي ك �ه جهان با س �رعت برق و باد به س �وي جنگ و ناب �ودي و مرگ ميت �ازد، فراوان هس �تند و همگي هم بس �يار مهم، اما در ميان اولويتهاي سياس �ي و اس �تراتژيكي و ايدئولوژيكي كشور بهطور قطع، آنچه از منظر اقتصادي و اجتماع �ي ب �ا توجه ب �ه گفتهها و نوش �تهها و آمارهاي رس �مي نه براساس سياهنمايي و آب در آسياب ديگران ريختن در كش �ور ميگذرد هم بايد جايي داش �ته باشند يا خير يا اينكه با پاك كردن صورتمساله و با ابراز همدردي و جملات كليشهاي روي آن سرپوش گذاشت.

آقاي رييسجمه �ور، از كودكي كه ش �ب را با پدر و م �ادر يا حتي تنها در گور ميخوابد و فردايش در كوچه و خيابان، جلوهگريهاي تازه ب �ه دوران رس �يدههايي را ميبيند ك �ه ميگويند و چه بس �ا ميتوانند با »پول« هر خلافي را توجيه كنند در آينده چه انتظاري بايد داش �ت. آق �اي رييسجمهور، خوش �بختانه نميدان �م ش �ايد هم متاس �فانه در هزاره س �وم ميلادي، هيچ چيزي از چشم هيچكس پنهان نميماند پس از مشكلات گفتن و بازگفتن به خدا، سياهنمايي و آب به آسياب ديگران ريختن نيس �ت، آخر آدم دوس �ت دارد در كش �ورش زيباييها بيشتر از زشتي باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.