اعتراف به شکست

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

در حال �ی كه بازار لوازمخانگی در گيرودار گران �ی، تخلفهای وارداتی و ... اس �ت، وزير صنعت، پس از چند ماه تاخير سرانجام اعتراف به شكس �ت طرح كارت اعتباری خريد كالای ايران �ی ك �رد در حالی كه از آغ �از اين طرح، كارشناسان بازار لوازمخانگی به نقاط ضعف اين طرح آگاه بوده و آن را ازابتدا طرحی شكست خورده میدانستند كه نه تنها...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.