با »وام بازی« صنعت پیشرفت نمی کند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

معاوناسبقوزيرصنعت معتقد اس �ت اگر مديران دولت �ي تدابير لازم را براي توليد در نظر ميگرفتند و فرصت سه سال...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.