کسی حق ندارد بگوید آقای بشار کاندیدا نشود

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ایلنا-

وزیر دفاع در گفتوگو با شبکه تلویزیونی روسیه الیوم گفت: عربستان نمیتواند برای خودش منافعی در سوریه تعریف کند تا بخواهد در قالب مذاکرات به آن برس �د. س �ردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان در مورد جمهوری بش �ار اس �د گفت: ما حتما اصرار به این معنا نداریم ما میگوئیم کس �ی حق ندارد به آقای بش �ار اسد بگوید تو حق نداری کاندیدای ریاس �ت جمهوری بشوی حرف ما این است که ملت سوریه باید این مساله را تعیین کند. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران از نقش و اشتباهات سیاسی ترکیه و عربستان در سوریه انتقاد کرد و گفت که اگر دولت سوریه از کشور ترکیه بخواهد خاک این کشور را ترک کند، ترکیه باید فورا نیروهای خود را از سوریه خارج کند و اگر ترکیه به خواست دولت سوریه احترام نگذارد، آنگاه »متجاوز به شمار میآید و متجاوز نمیتواند به نیابت از دیگران تصمیم بگیرد«. دهقان تاکید کرد: »ما تسهیلاتی را برای پرواز جنگندههای روسیه ارائه کردیم و در هر زمانی که لازم باشد باز هم این تسهیلات را ارائه میکنیم. وی گفت: ما هیچ قراردادی با روسیه برای استفاده از پایگاههایمان امضا نکردهایم اما اگر روسیه درخواست کند و ما لازم دیدیم آماده ارائه هرگونه کمکی در این زمینه هستیم.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.