مخالف برگزاری مذاکرات ایران، روسیه و ترکیهنیستیم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ایسنا-

یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به ادامه مذاکرات ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه که قرار است این بار در پایتخت قزاقستان برگزار شود، گفت: ما با هیچ تلاشی که به حل مناقشات چندگانه در سوریه کمک کند، مخالفت نمیکنیم. مارک تونر به رایزنیهای میان ایران، ترکیه و روس �یه برای حل مس �اله سوریه و عدم حضور آمریکا در این مذاکرات سهجانبه واکنش نشان داد. مارک تونر درباره برگزاری این مذاکرت در آستانه پایتخت قزاقستان و عدم دعوت از آمریکا برای شرکت در این نشست گفت: ما پیش از این نیز زمانی که اولین دور این مذاکرات برگزار شد، موضع خود را اعلام کردیم. ما با هیچ تلاشی که به همکاری نزدیکتر برای حل جنگهای چندگانه در سوریه و نابودی داعش منجر شود و تا زمانی که نتیجه داشته باشد، مخالفت نمیکنیم. ما به طور مرتب با ترکها و همچنین روسها درباره این مساله گفتوگو میکنیم. بنا براین این حقیقت که این کشورها در حال رایزنی درباره سوریه هستند، لزوما موضوعی نیست که با آن مخالفت داشته باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.