مهلت 3 ماهه دولت به کارفرمایان بدهکار تامین اجتماعی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ایرنا-

هیات دولت مصوب کرد کارفرمایانی که تا سه ماه آینده بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند مشمول بخشودگی جرایم متعلقه میشوند. در این جلسه که به ریاست حجتالاسلام حسن روحانی برگزار شد، کارفرمایان واحدهای مشمول این مصوبه، در صورتی که کل جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تصویب آییننامه مربوطه باشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصویب، در مورد پرداخت یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده براساس مدارک و مستندات ابرازی با سازمان توافق کنند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آییننامه برخوردار خواهند شد. همچنین درخصوص جرایم حق بیمه مربوط به قبل از تصویب آییننامه یادشده، مدت بررسی صورت مزد و حقوق بیمهشدگان و پرداخت حق بیمه متعلقه چهار ماه از 18 ماه خواهد بود.

این پیشنهاد از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت حفظ و نگهداشت نیروی کار موجود در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی و بهرهمندی تعداد بیشتری از کارفرمایان واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی از مزایای بخشودگی ارایه و به تصویب هیاتوزیران رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.