مردما فوخقيیمرصتادرراشدند

ح ل اقت اي ن؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گ�روه اقتص�ادي-

وضعي �ت معيشت مردم ايران اين روزها خوب نيس �ت و اتفاقات چند دهه اخير از جمله تحريمها، ت �ورم 40 درصدي س �اليان گذش �ته، اوضاع نامناسب فروش نفت، نبود سرمايهگذاريهاي خارجي و بسياري دلايل ديگر شرايط را به گونهاي رقم زده است كه مردم ايران در حال حاضر در حال دس �ت و پنجه نرم كردن با كمترين قدرت خريد در طول حيات خود هستند و اوضاع كنوني كار را به جايي رسانده اس �ت كه از نظر رسانههاي خارجي م �ردم ايران در يك ده �ه اخير 20 درصد فقيرتر شدهاند.

بايد كمي با نگاه جديتر به مسايلي از اين دست پرداخت زيرا ركود و ضعيف شدن قدرت خريد مردم كشور از نظر اقتصادي نكته كوچك و كم اهميتي نيس �ت. كاهش قدرت خريد مردم به معني كاهش تقاضا در بازار و از رونق افتادن بنگاههاي اقتصادي ريز و درشت خواهد بود كه خود منجر به تش �ديد ركود ميشود و از طرف ديگر بايد اين نكته را هم در نظر داش �ت كه كاهش تورم داخلي گرچه به عنوان ابزاري براي كنترل قيمتها تلقي ميشود اما خود باعث نبود رونق در جامعه ميشود كه در نهايت به تشديد ركود دامن ميزند.

گرچه طي سه سال اخير و با روي كار آمدن دولت يازدهم شاهد كنترل نس �بي قيمتها در مقابل ش �رايط بحراني دولت قبل ك �ه نرخ تورم را به 40 درصد رس �انده بود، هس �تيم و ش �رايط اقتصادي كش �ور تورمي تكرقمي را در ح �ال حاضر تجربه ميكند ولي بايد واقعبينانه در سطح جامعه به بررسي پرداخت و شرايط ب �ازار را به گون �هاي تحليل كرد كه نش �ان دهد وضعيت معيشتي مردم چه تحولي داشته است.

اين در حالي است كه با نگاهي به وضعيت معيشت خانوار تقويت قدرت خريد و بهبود شرايط آنها را نميبينيم و ش �ايد اگر همين سبد كالاي خانوار هم وجود نداشت شرايط بد اقتصادي به گونهاي بحراني گريبانگير جامعه ميشد. اما اگر پاي بحث بازاريان هم بنشينيم خبري از رونق و بهبود شرايط اقتصادي آنها به گوش نميرسد و تعداد ن �ه چندان كمي هم ابراز ميدارند كه اوضاع كس �ب و كار آنها در دولت قبل نس �بت به شرايط كنوني مناسبتر و اميدوارانهتر بوده است.

هم �ه اينها در حالي اتفاق ميافتد ك �ه دولت با افتخار خبر از رش �د 7/4 درص �دي ميدهد و به اع �داد و رقام اعلام شده بسي ميبالد. در واقع روي كاغذ ميتوان عملكرد دولت روحاني را مثبت ارزيابي كرد. ثابت نگه داش �تن نرخ دلار در طول حيات دولت يازدهم، تك رقمي كردن تورم، رساندن اقتصاد به توسعه 4/7 درصدي، برداشته شدن تحريمها و ... همه و همه جالب و گيرا به نظر ميرسد و با نگاهي به كارنامه دولت تدبير و اميد ميتوان نمره قبولي به آن اعطا كرد اما نميتوان از شرايط واقعي و موجود در بطن جامعه به سادگي گذر كرد. چه بسا ثبات بازار ارز كه يكي از مهمترين دستاوردهاي دولت روحاني بوده است هم به خطر افتاده و هر روز شاهد نوسانات ش �ديد قيمت دسته جمعي ارز هس �تيم. از سويي باوجود تمام دستاوردهاي اقتصادي دولت در شرايط امروز ايران اثر مشهودي از رونق و بهبود قدرت معيشتي اقشار مختلف مردم ديده نميشود و در اين ميان حتي وزير اقتصاد هم نميتواند از ابراز اوضاع ناگوار اقتصادي در كشور خودداري كند. در همين راستا طيبنيا اخيرا گفته بود كه در گذشته در تحريم بوديم، قيمت نفت كاهش پيدا كرد و دولت در س �الهاي گذش �ته تمام تلاش خود را كرد براي اينكه با برداش �تن تحريمه �اي ظالمانه ش �اخصهاي اقتص �ادي را كنترل كند و در جهت ترميم اوضاع اقتصادي مردم برآيد. وي در ادامه اعلام كرد: يادمان باشد كه در زمان تحريمها كشور چگونه اداره ميشد و چه مشكلاتي براي فروش نفت داشتيم اما اكنون از وضعيت و معيشت مردم راضي نيستيم.

در واقع تمامي رشدهاي اقتصادي و دستاوردهاي مفيد دولت حاضر، نهتنها نتوانسته اثر خود را بر وضع زندگي مردم بگذارد و شرايط را بهبود ببخشد بلكه اوضاع را وخيمتر از پيش هم كرده است. همين مطلب باعث شده است يكي از خبرگزاريهاي معتبر بينالمللي هم از شرايطكنونيايرانبهعنوانوخيمترين دوران حيات كشور نام ببرد.

تاثير گراني دلار برصادرات

در همي �ن جه �ت خبرگ �زاري آسوشيتدپرس ضمن كاهش بيسابقه ارزش ريال در برابر دلار اين تحليل را ارائه ميدهد كه مردم ايران نسبت به گذشته 20 درصد فقيرتر شدهاند.

در اين گزارش آمده اس �ت كه اين هفته پول ملي ايران به 41600 تومان در برابر يك دلار سقوط كرد كه كمترين ميزان در تاريخاين كشوراست. براساس اين گزارش در حالي كه كاهش ارزش پول ايران ميتواند تا حدودي صادرات اين كشور را در بازارهاي جهاني جذابتر كند اما از سوي ديگر مفهوم اين افت ارزش اين اس �ت كه پسان �داز مردم هم كمارزش ميش �ود. در اين راستا نگرانيه �ا درباره اينكه رييسجمهور جديد آمريكا دونالد ترامپ با مس �اله هستهاي ايران چگونه برخورد خواهد كرد نيز نگرانيهايي را براي پول ملي اين كشور ايجاد كرده است.

فردي كه خ �ود را بابايي معرفي ميكن �د و س �اكن تهران اس �ت به آسوشيتدپرس گفت: مطمئنا كاهش ارزش پول ايران تاثير منفي بر نحوه زندگي مردم خواهد داش �ت چرا كه بسياري از كالاهاي خارجي را ايران وارد ميكند و بس �ياري از مايحتاج مردم وارداتي است و اين مساله حتي تاثير رواني هم بر مردم ميگذارد.

اين گزارش حاكي اس �ت طي 10 سال ارزش پول ايران از 920 تومان در برابر يك دلار به 4160 تومان كاهش يافته كه حدود 450 درصد افت ارزش است. بخش زياد اين كاهش ارزش در سال2012 اتفاق افتاد، زماني كه آمريكا به خاطر مس �ايل هستهاي بانكهاي جهان �ي را از همكاري با ايران ممنوع كرد و اتحاديه اروپا تحريمهاي نفتي را عليه اين كشور اعمال كردند.

در پس س �ايه توافق هستهاي در س �ال 2015 ميان ايران و قدرتهاي جهان، بخش �ي از تحريمهاي جهاني برداشته شد و اين خود باعث شد ايران توانايي توليد و فروش نفت خود را بالا ببرد تا بتواند زيانهاي گذشته خود را جبران كند. همچنين امضاي توافق با شركتهاي هواپيمايي توانست دهها ميلي �ارد دلار ارزش تجاري به دنبال داشته باشد.

دستكاري دولت در بازار

ب �ا اين حال تقوي �ت اوليه ارزش ريال در برابر دلار به واس �طه توافق هماكنون با سير صعودي مواجه شده و ايرانيان را با ضررهاي سختي مواجه كرده است. در ادامه اين گزارش آمده است: دلايل زيادي براي كاهش ارزش ريال وجود دارد. از زماني كه ترامپ به عنوان رييسجمهور آمريكا اعلام شد دلار در اين كشور تقويت شده است، از س �وي ديگر ترامپ در كمپينهاي تبليغات �ي خود بارها اع �لام كرده كه توافق هس �تهاي با ايران را قبول ندارد و مذاك �رات جدي �دي را آغاز خواهد كرد و اين مساله به ابهام در آينده اين توافق دامن زده است. همچنين دولت ايران طي س �الهاي گذشته بازار ارز را دستكاري ميكرد تا كسري بودجه دولت را پوشش دهد. اين كار را انجام ميدهد كه از تفاوت بين نرخ دولتي و نرخ بازار ريال بيشتري از فروش نفت به دست آورد. اقدامي كه در بازارهاي جهاني معروف به آربيتراژ است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.