دستانداز دلار

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گروه اقتص�ادي -

يك روز مانده به پايان هفته قيمت ارز و سكه با دستانداز قيمتي مواجه شدهاند و طي چند روز اخير بالاخره شاهد افت اندكي در بازار بوديم و به نوعي بخش اندكي از حباب سكه طلا تخليه شد.

به گفته برخي فعالان بازار، تزريق ارز از سوي بانك مركزي روز گذشته افزايش يافته و اين مساله باعث افت قيمت دلار در بازار به ويژه بازار معاملات شده است.

ب �ا نگاهي به قيمتها در ب �ازار آزاد هر دلار آمريكا با 44 تومان كاهش قيمت نس �بت به روز گذشته چهار هزار و 95 توم �ان، هر يورو با 18 توم �ان افت قيمت چهار هزار و 347 تومان و هر پوند انگليس نيز با پنج تومان كاهش پنج هزار تومان قيمتگذاري شد.

آرامش در پايان سال ميلادي

از سوي ديگر رويترز با اعلام تداوم افزايش قيمت طلا در بازارهاي جهاني، از پيشبيني ثبات بازار در روزهاي باقيمانده سال 2016 خبر داد.

قيمت آني يا نقدي طلا در س �اعت 3:24 صبح ديروز به وقت گرينويچ در بازار لندن 2/0 درصد افزايش يافت و به يك هزار و 141 دلار و 45 س �نت در هر اونس رسيد. همچنين دو روز قبل قيمت طلا در اين بازار تا نزديك بالاترين سطح آن در دو هفته گذشته رشد كرد و به يك هزار و 148 دلار و 98 س �نت در هر اونس رسيد. در بازار كامكس آمريكا نيز هر اونس طلا با 3/0 درصد افزايش به بهاي يك هزار و 142 دلار معامله شد.

جيانگ شو، تحليلگر ارشد شركت شاندونگ گلد گروپ چين گفت: اكنون دليل اساس �ي مهمي براي تغيير قيمت ط �لا وجود ندارد. وي ادامه داد: از آنجا كه تنها دو روز كاري تا پايان سال 2016 باقي مانده است، پيشبيني ما اين است كه تغييرات قيمت طلا چندان زياد نخواهد بود. شو در همين حال اظهار داشت: اكنون احتمال زيادي ميرود كه نرخ بهره در آمريكا در سال آينده ميلادي اتفاق بيفتد.

اين در حالي است كه انتظار افزايش نرخ بهره موجب كاهش تقاضاي داراييهاي بيبازده مانند طلا ميشود اما به تقويت ارزش دلار كمك ميكند.

ش �اخص دلار ك �ه نرخ براب �ري دلار آمري �كا را در برابر مجموعهاي از ارزهاي اصلي اندازه ميگيرد، ديروز در ساعت ياد شده با 1/0 درصد كاهش نسبت به آخرين مقدار آن در روز قبل از آن (سهشنبه) به 96/102 رسيد. قيمت طلا و شاخص دلار در خلاف جهت يكديگر تغيير ميكنند.

ادوارد ماير، تحليلگر شركت خدمات مالي اف سي اس تون با ارسال يادداشتي به رويترز اعلام كرد: ما فكر نميكنيم اين هفته در بازارها تغييرات زيادي اتفاق بيفتد. تغييرات شديد قيمت در هر دو جهت بايد در برابر اين حقيقت كه نقدينگي بازار اكنون به طور نسبي كم است، ارزيابي شود.

تخليه حباب سكه

در همين حال محمد كشتي آراي درباره آخرين وضعيت بازار طلا و سكه در روز جاري ميگويد: قيمت طلا و سكه اين هفته تحت تاثير نرخ ارز بود و روندي افزايشي داشت. به گفته اين مقام مس �وول، قيمت س �كه دي �روز در بازار تهران 12 ميليون و 250 هزار ريال بود كه در مقايس �ه با روز نخس �ت هفته جاري (11 ميليون و 570 هزار ريال) اختلاف فاحش �ي داشت. اين در حالي است كه قيمت هر اون �س طلا در بازارهاي جهاني در اين مدت فقط هش �ت دلار افزايش داشت.

وي گفت: هر قطعه نيم سكه بهار آزادي ديروز در بازار تهران شش ميليون و 400 هزار ريال دادوستد شد كه در مقايسه با قيمت روز ابتدايي هفته جاري (ش �ش ميليون و 50 هزار ريال) افزايش 350 هزار ريالي نشان ميداد.

رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران تصريح كرد: محاسبه قيمتهاي جهاني، حاكي از حباب قيمتي بين 550 تا 650 هزار ريالي در قيمت هر قطعه سكه است و همين مساله حاشيه ريسكي را براي خريداران و فروشندگان به همراه داش �ته است. وي به گفتههاي مسوولان بانك مركزي در خصوص پايدار نبودن نرخ ارز اش �اره و خاطرنش �ان كرد: ه �م اينك معام �لات در بازار ته �ران در حد معمول بوده اما با احتياط انجام ميش �ود و تقاض �اي جديدي در بازار مشاهده نميشود.

كشتيآراي همچنين افزايش قيمت هشت دلاري اونس جهاني طلا در اين هفته را طبيعي و ناشي از تسويه حسابهاي آخر سال ميلادي برشمرد.

دولت گريبان گير فشار ارز

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران هم به تحليل ش �رايط حال حاضر و آينده اقتصادي كش �ور پرداخت و به خبر آنلاين گفت: دولت با تزريق ارز به بازار ميتواند نرخ ارز را تعديل كند.

سيدرضي حاجي آقاميري با بررسي علت افزايش نرخ ارز اظه �ار كرد: علت افزايش نرخ ارز عدم امكان دولت از تنزيل ذخاير ارزي براي پاس �خ دادن به نيازهاي ارزي كشور است. طبيعي است كه اگر دولت توان اين را داشته باشد كه ميزان ارز ك �ه ب �ازار نياز دارد را به بازار تزريق كند، ميتواند نرخ ارز را تعديل كند.

وي افزود: دولتهاي گذشته اقتصاد ايران را به پايين نگه داشتن تصنعي نرخ ارز عادت داده بودند و به همين دليل هم توانستند نرخ ارز را پايين نگه دارند.

آقاميري با بيان اينكه اگر ارز را آزاد بگذاريد به نرخ واقعي خود ميرسد، بيان داشت: البته اگر آزادشدن نرخ ارز تا جايي كه رشد ناگهاني با شيب بالا نداشته باشد، ميتواند به واقعي شدن نرخها كمك كند. دولت هم بايد از اين افزايش تمكين كند و بازار را كنترل كند.

اين عضو هيات نمايندگان همچنين اعلام كرد: دولتهاي گذشته توجهي به قوانين برنامه توسعه چهارم و پنجم نداشتند و از آن تبعيت نميكردند آنها تلاش كردند ارز را پايين نگه دارند به همين دليل دولت امروز با فشارهايي كه فنر ارز در يك شرايط خاص وارد ميكند، مواجه است و در نتيجه نرخ ارز افزايش ناگهاني داشته است البته مشابه اين تجربه را در دولت قبل هم داشتيم كه تقريبا نرخ ارز به سه برابر افزايش پيدا كرد.

وي ادامه داد: اگر دولت به تدريج نرخ ارز را افزايش ميداد، از نرخ فعلي ارز شگفت زده نميشديم و ميتوانستيم خود را با اين شرايط تطبيق دهيم.

سيدرضي حاجيآقاميري همچنين در خصوص تكنرخي شدن ارز در آينده گفت: با شرايط فعلي تكنرخي شدن ارز نيز سختتر خواهد شد، ارز زماني ميتواند تك نرخي شود كه دولت به اندازه كافي ارز در اختيار داشته باشد و بتواند به بازار تزريق و بازار را كنترل كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.