بازداشت رييس صندوق بازنشستگي كرهجنوبي در ارتباط با فساد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

-

BBC دادستاني كرهجنوبي ديروز اعلام كرد كه رييس صندوق ملي بازنشستگي اين كشور در ارتباط با پرونده فساد مالي و سوءاستفاده از قدرت در دفتر پارك گئونهاي، رييسجمهور بازداشت شده است.

صندوق بازنشس �تگي از سهامداران عمده شماري از شركتهاي بزرگ كرهجنوبي از جمله شركت سامسونگ است و بازداشت مون هيونگپيو، وزير سابق بهداشت و رييس كنوني اين صندوق در ادامه تحقيقات پيرامون ارتباط غيرقانوني دفتر رييسجمهور با اين شركتها صورت گرفته است.

در جريان تحقيقات در مورد اين پرونده اين احتمال مطرح شده كه ممكن است رييسجمهور يا اعضاي دفتر او با استفاده از نفوذ خود بر نهادهاي دولتي از طريق صندوق بازنشستگي شركتهاي بزرگ را وادار كرده باشند به يك بنياد غيرانتفاعي تحت حمايت پارك كمك مالي كنند. در چنين صورتي، رييس صندوق بازنشستگي در تبادل رشوه بين دو طرف نقش واسطه را ايفا كرده است.چندي پيش، مديران عامل تعدادي از شركتهاي بزرگ كرهاي در برابر كميسيون تحقيق پارلمان پيرامون فساد مالي و سوءاستفاده از قدرت در دفتر رييسجمهور حاضر شدند. در آن زمان برخي رسانهها گفتند كه در جريان كسب مجوز دولتي براي ادغام يك شركت عمده كرهاي در شركت سامسونگ، صندوق ملي بازنشستگي نقش مهمي ايفا كرد. به نظر ميرسد دادستاني كره در صدد است مشخص كند كه آيا كسب اين مجوز در برابر پرداخت پول به بنياد مورد حمايت رييسجمهور صورت گرفته است يا نه.

رييسجمهور منتخب آمريكا، توماس باس �رت، يك مقام پيش �ين در دولت جورج بوش را بهعنوان مش �اور خود در امور ضدتروريس �م برگزيد. تيم انتقالي دونالد ترامپ ميگويد يكي از حوزههاي اصلي فعاليت باسرت، مواجهه با تهديدات سايبري خواهد بود.

تام باسرت، دانشآموخته حقوق است و معاون مشاور امور امني �ت داخلي در دوره رياس �تجمهوري جورج بوش بود. او از جمله طراحان راهبرد ملي براي امنيت داخلي است كه در پي حملات سپتامبر به نيويورك و پنتاگون، مكتوب و اجرا شد. باسرت بهطور مشخص بر امور امنيت داخلي و بهويژه بر تهديدات فزاينده سايبري متمركز خواهد شد.

وي در بياني �هاي گفت: بايد به س �وي دكتريني در فضاي س �ايبر برويم كه هم بيانگ �ر دورنماي بازار آزاد باشد، هم تامينكننده رقابت خصوصي و بهطور مشخص ولي محدود نقش دولت و حكومت قانون را روشن كند و بازتاب معيارهاي بنيادين آزادي باشد.

موض �وع تهديده �ا و امني �ت فضاي مج �ازي طي ماههاي گذش �ته بهوي �ژه در جري �ان كارزار انتخابات رياس �تجمهوري آمريكا و پ �س از آن به يك موضوع داغ سياس �ي و فراجناح �ي در اي �الات متحده تبديل شده است.

در پي انتش �ار گزارش �ي در م �ورد ارزيابي محرمانه س �يآياي از حملات و هك كميت �ه حزب دموكرات آمريكا در گرماگرم رقابت ميان هيلاري كلينتون و دونالد ترامپ و ارتباط هكرها با كاخ كرملين روس �يه، رهبران جمهوريخواه در كنار چهرههاي دموكرات در كنگره، از تحقيقات در مورد اين گزارش حمايت كردند.

به گفته ش �ان اسپايسر، س �خنگوي ترامپ، توماس باسرت، مستقيما به خود رييسجمهور پاسخگو خواهد بود و كاركنانش نيز مستقيما تحت نظارت خود او كار خواهند كرد و بخش �ي از شوراي امنيت ملي نخواهند بود.

باراك اوباما، رييسجمه �ور ايالات متحده كه دوره كارياش 20 ژانويه به پايان ميرسد، شوراي امنيت ملي و شوراي امنيت داخلي را با هم ادغام كرده بود.

استاد دانشگاه دوك كه خود از اعضاي شوراي امنيت مل �ي در دوران جورج بوش بود، ميگويد پاس �خگويي مس �تقيم باس �رت به ترامپ به معني ايجاد تغييراتي گس �ترده در س �ازوكار فعلي نيس �ت: اين تغيير از آن تغييرات انقلابي است كه البته در دوره هر رييسجمهور اتفاق ميافتد.باسرت، مشاور چهلوپنجمين رييسجمهور آمريكا در امنيت داخلي به تاييد كنگره براي سمت خود نيازي ندارد. او جايگزين ليسا موناكو خواهد شد كه از مارس 2013 اين مقام را برعهده دارد.

ترامپ همچنين تصميم گرفته است جيسون گرين بالت، وكيل ارشد ش �ركت تجاري خود را نيز بهعنوان مذاكرهكننده ارشد بينالمللي آمريكا معرفي كند. گرين بالت هماكنون معاون مديرعامل و رييس بخش حقوقي سازمان اقتصادي و تجاري ترامپ است و بر امپراتوري اقتصادي ترامپ نظارت دارد.

در بيانيه تيم ترامپ براي معرفي گرين بالت اشارهاي به وظايف وي در اين پست نشده است اما سيانان به نقل از يك منبع آگاه اعلام كرده اس �ت كه گرين بالت ميتواند در روند س �ازش خاورميانه بين فلس �طين و اس �راييل، روابط با كوب �ا و قراردادهاي تجاري با دولت ترامپ همكاري كن �د. اين بيانيه افزود: گرين بالت در جريان رقابتهاي انتخاباتي آمريكا به ترامپ در زمينه منازعه اعراب و اسراييل مشاوره داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.