آمريكا و ژاپسالنبسه دهنبهبالرصلح پايدار

75 پ از حمل پرلها بر؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

نخس �توزير ژاپن با سفر بههاوايي براي نخستينبار از بناي يادبود سربازان آمريكايي كشتهشده در حمله ژاپن به پرلهاربر ديدار كرد. باراك اوباما نيز در مراسم حضور داشت. هر دو رهبر بر اتحاد ميان كش �ورهاي خود تاكيد كردند.

اوباما براي آخرين ديدار رس �مي خود با شينزو آبه، نخس �توزير ژاپن محل ويژه و غمباري را انتخاب كرده بود: هاوايي؛ جايي كه اوباما در آنجا به دنيا آمده و بزرگ شده است. اما به فاصله چند كيلومتر از زادگاه او، بندر پرلهاربر ق �رار دارد كه نيروي هوايي ژاپن با حمله به پايگاه نيروي دريايي آمريكا در اين بندر، پاي ايالات متحده را به جنگ جهاني دوم باز كرد.

در حمله غافلگيرانه ژاپنيها به پرلهاربر در دس �امبر 1941 بيش از 2400 س �رباز آمريكايي كشته شدند. چهار سال بعد جنگ عالمگير دوم با بمباران اتمي دو شهر ژاپني هيروش �يما و ناكازاكي از س �وي آمريكا در تابستان سال 1945 به پايان رسيد.

شينزو آبه و باراك اوباما سهشنبه گذشته در كنار يكديگر به قربانيان جنگ پرلهاربر اداي احترام كردند. امسال هفتادوپنجمين س �الگرد حمله ژاپ �ن به پرلهارب �ر بود. با سفر ش �ينزو آبه به پرلهاربر، او چهارمين نخس �توزير ژاپن اس �ت ك �ه از اين محل ديدار كرد اما او نخستين نخستوزير ژاپن است كه از يادبود ناو يواساس آريزونا بازديد كرده است.

نخستوزير ژاپن در بناي يادبود قربانيان پرلهارب �ر خطاب به ب �اراك اوباما و مردم آمريكا و جهان گفت: به عنوان نخستوزير ژاپن تسليت صادقانه و ابدي خود را نثار همه اف �رادي ميكنم كه در اينجا و در اين مكان جان خود را از دست دادند.

شينزو آبه از ايالات متحده آمريكا تشكر ك �رد كه پ �س از جنگ جهان �ي دوم رفتار آش �تيجويانه برابر ژاپن در پيش گرفت. او گفت: مجاز نيستيم وحشت جنگ را دوباره تك �رار كنيم. او همچني �ن ائتلاف ميان دو كشور را ائتلاف اميد خواند.

دس�تاورد آش�تي بيش�تر از مقابلهجويي

باراك اوباما نيز در سخناني گفت كه ديدار مشترك رهبران دو كشور از پرلهاربر بايد رس �اننده پيام صلح به جهان باشد. او گفت: اميدوارم با هم اين پيام را به جهان برسانيم كه صلح، س �ود بيش �تري از جن �گ دارد و دستاورد آشتي بيشتر از مقابلهجويي است.

رييسجمهور آمريكا در س �خناني تاكيد كرد: پرلهاربر مكان مقدس �ي است. حضور در اينجا يك حركت تاريخي و نشاندهنده قدرت س �ازش است و يادآوري كه ميگويد حت �ي عميقتري �ن زخمه �اي جنگ هم ميتوان �د جاي خود را به دوس �تي و صلح پايدار بدهد.

رييسجمهور آمريكا تاكيد كرد كه ژاپن و اي �الات متح �ده آمريكا صلح و دوس �تي را انتخ �اب كردن �د و نتيجه اي �ن انتخاب موفقيتآميز بود. اوباما افزود: آمريكا و ژاپن در روزهاي خوب و بد همراه يكديگر بودند. ه �ر دو رهبر پ �س از ايراد س �خناني، پاي بناي يادبود قربانيان سرنش �ينان ناو جنگي »يواساس آريزونا« تاجگل قرار دادند.

بيش از يكهزار نفر از نيروهاي آمريكايي در كش �تي غرقشده مدفون ش �دند و اين رهبران به نشانه احترام گلبرگهاي بنفش ب �ه آب ريختن �د و در س �كوت ايس �تادند. در حمل �ه بي �ش از 300 هواپيماي جنگي ژاپ �ن به پرلهاربر، پنج ناو جنگي آمريكا از جمله ناو »يواساس آريزونا« نابود ش �دند. از 2400 نظامي كشتهش �ده آمريكا دراين حمله، 1177 نفر خدمه رزمناو آريزونا« بودند.

ش �ينزو آبه س �پس در پايگاه مش �ترك پرلهارب �ر- هي �كام در نزديكي آنجا گفت: به عنوان نخس �توزير ژاپن صميمانه مرگ جانهايي كه در اينجا از دست رفتند و نيز زنان و مردان شجاعي كه جنگ جانشان را گرفت، تسليت ميگويم.

با اينحال در ديدار رهبران آمريكا و ژاپن عذرخواهي علني انجام نشد؛ نه شينزو آبه در ديدار از پرلهاربر از حمله ژاپن به اين بندر آمريكايي عذرخواهي كرد و نه اوباما در ديدار ماه مي گذشته خود از ژاپن بهخاطر بمباران اتمي هيروشيما و ناكازاكي پوزش طلبيد.

ديدار رهبران دو كش �ور در پرلهاربر به عن �وان يك گام ديگر در جهت آش �تي دو كشور ارزيابي شده است؛ دو كشوري كه بعد از جنگ شركاي نزديك يكديگر در حوزههاي اقتصاد و امنيت بودهاند. كاخ سفيد ميگويد: قدرت آشتي، دو دشمن سابق را به دوستان نزديك تبديل كرده است.

به گفته دانيل كريتنبرينك مشاور ارشد كاخ س �فيد در امور آس �يا انجام اين ديدار و همچني �ن ديدار رييسجمه �ور اوباما از هيروشيما در اوايل امسال، هشت سال پيش امكانپذير نب �ود. وي در ادامه گفت: اينكه امروز به اينجا رسيدهايم، نتيجه سالها تلاش هر دو دولت و ملت در همه سطوح است كه به ما اجازه داد بهطور مش �ترك و مستقيم با حس �استرين ابعاد تاريخ مش �تركمان روبهرو شويم. »يواساس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.