تدابير امنيتي بيسابقه در آمريكا

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

يورونيوز-

براساس گزارش رسانههاي آمريكايي، قرار است در مراسم تحليف دونالد ترامپ بهعنوان چهلوپنجمين رييسجمهور آمريكا تدابير امنيتي بيسابقهاي به اجرا در آيد.

علاوه بر اين يك كميته وي �ژه برنامهريزي امنيتي، طرحهاي كامل مربوط به تدابير امنيتي مراسم تحليف ترامپ را كه قرار است در واشنگتن انجام ش �ود انجام داده است روي بلانت، رييس اين كميته كنگرهاي به نيويوركتايمز گفت: چيزي كه جامعه اطلاعاتي به طور علني ميگويد چيزي اس �ت ك �ه آنها در محافل خصوصي ني �ز ميگويند چراكه ما با تهديدهاي بيشتري از جهات بيشتر بيش از هر زمان روبهرو هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.