رفع تحريمهاي جهاني عليه طالبان افغانستان

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ايسنا-

يك نشريه پاكستاني گزارش داد، روسيه و چين كه اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل هستند، تصميم گرفتهاند تا در راستاي خارج كردن طالبان افغانستان از فهرست تحريمهاي اين سازمان تلاش كنند و استدلال ميكنند اين اتفاق ميتواند به مذاكرات صلح ميان دولت افغانستان و شبهنظاميان در اين كشور كمك كند.

اين خبر در يك بيانيه مشترك منتشر شده بعد از يك نشست سهجانبه با حضور مقامات بلندپايه پاكستان، روسيه و چين اعلام شده است. اين مذاكرات س �هجانبه كه در آن وضعيت فعلي افغانستان مورد بحث قرار گرفت سهشنبه گذشته در مسكو برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.