برگزاري رفراندوم اتحاد در 2017

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

-

AFP رهبر قبرس ترك نشين اعلام كرد، اگر مذاكرات ماه آينده طبق برنامه پيش برود، برگزاري رفراندوم براي اتحاد دوباره جزيره قبرس در تابستان پيشرو امكانپذير خواهد بود.

مصطفي آكينجي گفت: اگر همه مسايل به خوبي پيش برود و اتفاق خاصي رخ ندهد، رفراندوم طبق برنامه ميتواند در تابستان برگزار شود. وي تاييد كرد كه مذاكرات دوجانبهاي را با آناس �تازدياس، رهبر قبرس يونانينش �ين پيش از برگزاري مذاكرات چندجانبه با حضور كشورهاي انگليس، يونان و تركيه در 12 ژانويه انجام ميدهد. آكينجي با اشاره به مذاكرات دوجانبه افزود: پشت ميز مذاكرات فرد ديگري نخواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.