ممنوعيت نامگذاري اماكن عمومي كوبا به نام فيدل كاسترو

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

رويترز-

مجمع ملي كوبا بنا به درخواست فيدل كاسترو، رهبر فقيد اين كشور، قانون منع نامگذاري اماكن عمومي و نصب مجسمه وي در اين كشور را تصويب كرد.

فيدل كاسترو همواره ميگفت كه به دنبال تبديل كردن خودش به يك مكتب فكري نيست، گرچه منتقدان به اين نكته اشاره كردهاند كه نام و نشانههاي كاسترو هر جايي وجود دارد. صحبتهاي فيدل كاسترو در بيلبوردهاي سطح كشور به چشم ميخورد و نام او در هر مراسم دولتي و مردمي آورده ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.