ترامپ سياست آمريكا در افغانستان را تغيير دهد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ايس �نا-

نماينده رييسجمهور روس �يه در افغانس �تان تاكيد كرد، رييسجمهور منتخب آمريكا بايد سياس �ت ديرينه واشنگتن نسبت به افغانس �تان را تغيير دهد.زمير كابولف گفت: ما انتظار داريم دونالد ترامپ رويكرد جديدي را در سياست آمريكا نسبت به افغانستان ايجاد كند. اين اظهارات كابولف همزمان با سالروز حمله شوروي به افغانستان كه27 دسامبر سال 1979 آغاز و 10 سال بعد پايان يافت، مطرح شد. جنگ شوروي در افغانستان جان يك ميليون غيرنظامي، 90 هزار نيروي مجاهدان، 18 هزار نيروي افغان و 14 هزار و 500 سرباز شوروي را گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.