تركيه بدترين كشور براي آزادي رسانه در2016

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دويچهوله-

امس �ال مس �وولان تركيه بيش از هر كشوري خبرنگار بازداش �ت كردهاند؛ اقدامي كه با واكنش منفي جهاني مواجه شده است. انجمن روزنامهنگاران تركيه اعلام كرد در حال حاضر 148 روزنامهنگار در اين كشور در زندان به سر ميبرند و بسياري از رسانهها بسته شدهاند. براساس اعلام گزارشگران بدون مرز، دولت آنكارا در حال كشتن روزنامهنگاري است. تركيه بدترين كشور براي آزاد رسانه در سال 2016 است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.