کاهش 109 واحدي شاخص بورس

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

در معاملات روز گذشته بورس اوراق بهادار تهران نوسانگيران بازار سهام شاهد افت يکپارچه در گروه کانيهاي فلزي بودند. همچنين در حالي که در هفتههاي گذش �ته شاخص کل بورس توانسته بود براي روزهاي پي در پي در کانال 80 هزار واحدي نوس �ان کند، روز گذشته شاخص کل 109 واحد افت کرد و در تراز 79 هزار و 691 واحدي ايستاد. به گزارش ايسنا، دماسنج بازار سرمايه روز گذشته از ابتداي معاملات بورس اوراق بهادار تهران، ش �روع به رش �د کرد و پس از رسيدن تا سقف 79 هزار و 868 واحدي با افت مواجه شد و در نهايت با 109 واحد کاهش نسبت به روز گذشته به تراز 79 هزار و 691 واحدي رسيد. همچنين شاخص کل هموزن پس از 35 واحد افت رقم 15 هزار و 669 واحدي را تجربه کرد. شاخص آزاد شناور نيز 226 واحد پايين رفت و رقم 87 هزار و 802 واحدي را تجربه کرد. ش �اخص بازار اول هم با 91 واحد افت به رقم 56 هزار و 697 واحدي رسيد و شاخص بازار دوم با 149 واحد کاهش رقم 168 هزار و 863 واحدي را تجربه کرد. در معاملات روز گذشته نماد فولاد مبارکه اصفهان با 23 واحد تاثير منفي در شاخص کل بيشترين نقش را در نوسانات دماسنج بازار سرمايه ايفا کرد. در اين نماد 94 درصد از فروشها به سهامداران حقيقي و 52 درصد از خريدها نيز به حقيقيها اختصاص داشت. نماد معاملاتي معدني و صنعتي گلگهر 21 واحد تاثير منفي در شاخص کل داشت و پس از نماد فولاد مبارکه اصفهان بيشترين نقش را در نوسانات شاخص کل بازي کرد. در اين نماد تقريبا صددرصد عرضهها به سهامداران حقيقي اختصاص داشت که از آن ميزان دو ميليون و 293 هزار سهم توسط حقيقيها و 162 هزار و 561 سهم توسط سهامداران حقوقي خريداري شد. در گروه استخراج کالاهاي فلزي روز گذشته شاهد افت سراسري نمادها بوديم. گروه فلزات اساسي نيز در اکثر نمادهايش شاهد افت در قيمت پاياني بود. در گروه کالاهاي فلزي روز گذشته 17 ميليون و 882 هزار سهم به ارزش پنج ميليارد و 709 ميليون و 300 هزار تومان در دو هزار و 414 نوبت معامله مورد دادوستد قرار گرفت. همچنين در گروه خودرو روز گذشته بيش از 49 ميليون سهم به ارزش هفت ميليارد و 243 ميليون تومان در پنج هزار و 28 نوبت معامله دادوس �تد شد. در اين گروه تعدادي از نمادها رشد قيمت پاياني را تا سقف نزديک به چهار درصد تجربه کردند و در مقابل نمادهايي هم بودند که شرايط کاهشي را تجربه کردند. ارزش معاملات روز گذش �ته رقم 221 ميليارد و 115 ميليون و 800 هزار تومان را تجربه کرد که اين مبلغ ناشي از دست به دست شدن يک ميليارد و يکصد ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 56 هزار و 375 نوبت دادوستد بود. از جمله معاملات درونگروهي که روز گذشته صورت گرفت ميتوان به دادوستدهايي در نماد شرکت بيمه ملت، ايرانترانسفو، ملي صنايع مس ايران و پمپسازي ايران اشاره کرد به طوري که روز گذشته در نماد بيمه ملت 11 ميليون و 700 هزار سهم به ارزش دو ميليارد و 316 ميليون و 600 هزار تومان تنها در يک معامله درونگروهي دادوستد شد. همچنين در نماد ايرانترانسفو هفت ميليون و 630 سهم به ارزش بيش از 11 ميليارد تومان کد به کد شد. در نماد ملي صنايع مس ايران نيز شش ميليون سهم به ارزش يک ميليارد و 150 ميليون و 200 هزار تومان به کدهاي درونگروهي واريز ش �دند و در نماد پمپسازي ايران پنج ميليون و 359 هزار سهم به ارزش يک ميليارد و 838 ميليون و 300 هزار تومان در يک معامله درونگروهي مورد معامله قرار گرفت. روز گذشته نماد پارسخودرو شاهد بيشترين حجم معامله بود به طوري که در اين نماد 602 ميليون و 160 هزار سهم به ارزش پنج ميليارد و 720 ميليون و 900 هزار تومان در 15 هزار و 651 نوبت معامله مورد دادوستد قرار گرفت. همچنين نماد پتروشيمي شازند که ديروز نيز شاهد بيشترين ارزش معامله بود با دادوستد 41 ميليون و 600 هزار سهم به ارزش 12 ميليارد و 858 ميليون و 800 هزار تومان در هزار و 151 نوبت معامله در رتبه دوم در زمينه بيشترين ارزش معامله جاي گرفت. نماد معاملاتي پتروشيمي شازند که ديروز نيز شاهد صف خريد سهامداران بود، صف خريد را تجربه کرد. در اين نماد بيش از 80 درصد از معاملات توسط سهامداران حقيقي صورت گرفت و بيش از 19 درصد نيز به سهامداران حقوقي تعلق داشت به طوري که حقوقيها روز گذشته 28 ميليون و 276 هزار سهم را براي عرضه گذاشتند و حقيقيها 12 ميليون و 73 هزار سهم را براي فروش تخصيص دادند که از مجموع اين عرضهها 33 ميليون و 81 هزار سهم توسط حقيقيها و هفت ميليون و 925 هزار سهم توسط حقوقيها خريداري شد. روز گذشته سهام اين شرکت توانست نزديک به پنج درصد نوسان مثبت داشته باشد. در پايان معاملات روز گذشته نماد معاملاتي حق تقدم شرکتهاي سرمايهگذاري اعتبار ايران و نفت پارس با توجه به پايان مهلت پذيرهنويسي متوقف شدند. همچنين آيفکس نيز روز گذشته ‪/8 2‬واحد رشد کرد و به عدد ‪865/ 2‬ رسيد. ارزش معاملات فرابورس ايران رقم 108 ميليارد و 531 ميليون و 100 هزار تومان را رقم زد که اين مبلغ ناشي از دست به دست شدن 203 ميليون و 30 هزار سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 15 هزار و 206 نوبت دادوستد بود. نمادهاي معاملاتي پتروشيمي مارون، پتروشيمي زاگرس و س �هامي ذوبآهن اصفهان بيش �ترين تاثير را در شاخص کل فرابورس بازي کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.