ايجاد بورس اوراق بدهي بيفايده است

رييس سازمان بورس:

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ش �اپور محمدي با بيان اينکه اولويت بازار سرمايه تمرکز بر بازار س �هام است، گفت: بندهاي ذيل ماده »15« گزارش کميس �يون تلفيق در مورد لايحه برنامه ششم هماکنون در حال اصلاح بوده و تامين سرمايهها و صندوقها زيرمجموعه بازار سرمايه خواهند ماند. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکيد کرد: تامين سرمايهها و صندوقهاي سرمايهگذاري به موجب قانون دائمي بازار اوراق بهادار همچنان نهادهاي بازار سرمايه هستند و مجوز خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دريافت ميکنند. به گزارش فارس، ش �اپور محمدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينکه همواره تمرکز بر بازار سهام بهعنوان اولويت بازار سرمايه مورد تاکيد متوليان اين بازار قرار گرفته، گفت: حجم بازار اوراق بدهي نسبت به بازار سهام همچنان کوچک بوده و نيازي به ايجاد بازاري جداگانه براي معاملات اوراق مشارکت و ساير اوراق بدهي نيست. محمدي در برابر اين پرسش که چرا براي افزايش تحرک حقوقيها در بازار سهام و جلوگيري از گرايش به سمت تحصيل داراييهاي با نرخ بازدهي بدون ريسک بالا، بورس اوراق بدهي در کنار ساير بورسها ايجاد نميشود؛ گفت: تا کنون به هر آنچه که در قانون بهعنوان تکليف بازار سرمايه عنوان شده، جامه عمل پوشانده ش �ده و بايد دانست اگر در بازار سرمايه ظرفيت جذب اوراق بدهي وجود نداشته باشد، حتما اين اوراق پذيرش نخواهد شد. وي با تاييد اينکه نرخ بازدهي اوراق بدهي بايد با نرخ بازدهي در نظام پولي هماهنگ شود، گفت: سرمايهگذاريهايي که در حوزه بازار پول و سرمايه صورت گرفته بايد با هم هماهنگي داش �ته باش �د. همچنين با توجه به ظرفيتهاي سودآوري شرکتها در بلندمدت، بازار سهام همچنان از جذابيت خوبي براي س �رمايهگذاري برخوردار خواهد بود و بازار اوراق بدهي نيز بهعنوان مکمل س �رمايهگذاري در بازار سهام بايد به آن نگاه کرد. بازار سهام اولويت اصلي متوليان بازار سرمايه است و اين در حالي است که در تمام دنيا اين دو بازار در کنار هم هستند و نيازي به ايجاد بازار جداگانه نيست. رييس سازمان بورس درباره احتمال نظارت بانک مرکزي بر تامين سرمايهها و صندوقهاي سرمايهگذاري گفت: بندهاي ذيل ماده »15« گزارش کميسيون تلفيق در مورد لايحه برنامه ششم هماکنون در حال اصلاح بوده و بحث در اين زمينه اين موضوع است که اگر بانکها در تامين سرمايهها يا صندوقهاي سرمايهگذاري بخواهند مشارکت داشته باشند براي ارائه مجوزها به بانکها تنها بانک مرکزي اقدام کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.