يک صندوق نيکوکاري جديد در راه است

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گروه بورس-

صندوق سرمايهگذاري نيکوکاري لوتوس رويان که با همکاري تامين سرمايه لوتوس پارسيان، پژوهشگاه رويان و موسس �ه خيرين پژوهش سلامت رويان تاسيس شده است، هفته آينده معارفه خواهد شد. اين صندوق که با هدف تخصيص وجوه گردآوري شده از نيکوکاران براي انجام طرحها و پروژههاي پژوهشگاه رويان تاسيس شده است، از نوع صندوقهاي با درآمد ثابت و با پيشبيني س �ود است که در شعب بانک پارسيان در سراس �ر کشور پذيرهنويسي خواهد شد. صندوق سرمايهگذاري نيکوکاري لوتوس رويان با پيشبيني س �ود 19 درصدي عرضه خواهد ش �د و مواعد پرداخت س �ود نيز دورههاي سه ماهه در نظر گرفته شده است. ارزش اسمي هر واحد سرمايهگذاري اين صندوق يک ميليون ريال اس �ت. شرکت تامين سرمايه لوتوس پارسيان مدير اين صندوق و پژوهشگاه رويان مدير اجراي صندوق خواهند بود. همچنين موسسه حسابرسي بهراد مشار بهعنوان متولي و موسسه حسابرسي بيات رايان بهعنوان حسابرس اين صندوق انتخاب شدهاند. بر اين اساس ساختار صندوق بهگونهاي طراحي شده است که از مصرف منافع صندوق در امور نيکوکاري، اطمينان زيادي حاصل شود چراکه ارکان نظارتي نظير متولي و حسابرس صندوق بر اين امر نظارت دارند و گزارش نحوه صرف منافع اختصاصي در امور نيکوکارانه توسط مدير اجرا تهيه ميشود و مورد رسيدگي ارکان نظارتي قرار ميگيرد و به اطلاع عموم نيز ميرسد. فعاليت اين صندوق در راستاي تامين بخشي از منابع مال �ي لازم براي کمک به امور پژوهش و تهيه و توليد داروهاي مربوط به درمان بيماريهاي صعبالعلاج اس �ت که پروژههاي تحقيقاتي آن در پژوهشگاه رويان در حال انجام است. روشهاي سرمايهگذاري در اين صندوق به سه صورت در نظر گرفته شده است که همزمان امکان انجام کار خير و نيز سرمايهگذاري را فراهم ميکند. به عبارت ديگر فرد نيکوکار ميتواند با انتخاب يکي از سه روش سرمايهگذاري، ميزان مشارکت خود در امور خير مربوط به صندوق را تعيين کند. در روش اول فرد نيکوکار اصل سرمايه و منافع حاصل از آن را جهت استفاده در امور نيکوکارانه به صندوق ميبخشد و درواقع اصل سرمايه و سود حاصل از آن را به صندوق اهدا ميکند. در روش دوم فرد نيکوکار فقط عوايد حاصل از سرمايه اوليه را جهت تحقق اهداف نيکوکارانه اختصاص ميدهد و به اين ترتيب اصل س �رمايه متعلق به فرد نيکوکار بوده و هر زمان که بخواهد، ميتواند سرمايه خود را برداشت کند. در روش سوم نيز درصدي از عوايد صندوق که از پيش تعيين شده است و معادل12 درصد است، متعلق به سرمايهگذار بوده و مابقي آن به صندوق اختصاص مييابد. در واقع در اين نوع صندوق سعي بر اين است تا اصل س �رمايه صندوق حفظ و منافع حاصل از آن صرف امور نيکوکارانه شود. به همين دليل حتي اگر شخص نيکوکار تمايل به اختصاص اصل سرمايه به امور نيکوکارانه داشته باشد (روش اول س �رمايهگذاري)، صرفا منافع حاصل از سرمايه صرف امور نيکوکارانه ميشود و اصل سرمايه در صندوق گردش پيدا کرده و به صورت مستمر بازده حاصل از آن صرف امور مربوط به فعاليت صندوق ميشود و تنها در صورت انحلال صندوق، اصل سرمايه در امور نيکوکارانه پژوهشگاه رويان صرف ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.