شرکتهاي تامين سرمايه به مجوز بانک مرکزي نياز ندارند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

بانک مرکزي بايد نظارت خود روي صندوقهاي قرضالحسنه و بانکها و نيز موسسات مالي و اعتبار را بيشتر کند و لزومي ندارد شرکتهاي تامين سرمايهزيرنظر بانک مرکزي فعاليتکنندچراکه دچار آسيب ميشوند. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در خصوص مفاد لايحه برنامه شش �م توسعه مبني بر نظارت بانک مرکزي بر صندوقهاي سرمايهگذاري و شرکتهاي تامين سرمايه گفت: لزومي براي تغيير روند فعاليت صندوقهاي سرمايهگذاري و ش �رکتهاي تامين سرمايه وجود ندارد چراکه منجر به آسيب اقتصادي ميشود. مهرداد لاهوتي، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس درخصوص مفاد لايحه برنامه ششم توسعه مبني بر تغيير مسير فعاليت شرکتهاي تامين سرمايه تحت نظارت بانک مرکزي به سنا گفت: تا همين جا هم بانک مرکزي درست عمل نکرده و فعاليت موسسات زيرمجموعهاش با مشکلات زيادي همراه بوده و بخش قابل توجهي از آنها دچار تخلف شدند. وي افزود: هرچند اين مفاد از لايحه برنامه ششم توسعه به دليل ابهامات به کميسيون تلفيق ارجاع داده شده اما نکته مهم آن است که با اتصال اين مساله، صندوقهاي سرمايهگذاري و شرکتهاي تامين سرمايه دچار آسيب ميشوند. وي افزود: اصلاح ساختار اقتصادي کشور هفت حلقه دارد که يکي از آنها اصلاح نظام بانکي و پولي کشور است که مجلس کنوني و مجلس نهم در اين خصوص اقدامات قابل توجهي را انجام دادهاست. لاهوتي تصريح کرد: بعدازاقدام مجلس درخصوصاصلاح نظام بانکي، دولت لايحه داد که اين لايحه مورد بررسي قرار گرفته و بيش از50 درصد مفاد آن به تصويب رسيده است. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه تمام وظايف بانک مرکزي در اين لايحه ديده شده و ديگر نياز به ارائه وظايف جديدتري در قانون برنامه ششم توسعه وجود ندارد، خاطرنشان کرد: بانک مرکزي بايد نظارت خود روي صندوقهاي قرضالحسنه و بانکها و نيز موسسات مالي و اعتباري را بيشتر کند. اين نماينده مجلس خاطرنشان کرد: طبق قانون بازار سرمايه اين شرکتها بايد زيرنظر سازمان بورس فعاليت کنند و از اين نهاد مجوز بگيرند بنابراين الزامي براي تغيير مسير فعاليت اين شرکتها ديده نميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.