آسيبهاي تغيير نظارت بر صندوقها و تامين سرمايه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

در بسياري از صندوقهاي سرمايهگذاري و شرکتهاي تامين سرمايه مردم مالک اصلي هستند نه بانکها و اين صندوقها و شرکتهاي تامين سرمايه سنخيتي با بازار پول ندارند و با توجه به کارنامه موفقي که تاکنون داشتند، بهتر است تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعاليت خود را ادامه دهند. به گزارش فارس، حبيبرضا حدادي، مديرعامل شرکت تامين سرمايه اميد با بيان اينکه صندوقهاي سرمايهگذاري و شرکتهاي تامين سرمايه از جنس بازار سرمايه هستند، گفت: اين نهادها از ابتداي تاسيس تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به خوبي مديريت شدهاند و پيرو اين روند مطلوب فعاليت بسيار منطقي و عقلاني است که همچنان تحت نظارت نهاد تخصصي خود باقي بمانند. وي افزود: تمام اين موارد دليلي بر اين اس �ت که هر کاري، به متخصص آن واگذار ش �ود و از آنجايي که ش �رکتهاي تامين س �رمايه و صندوقهاي سرمايهگذاري از جنس بازار سرمايه هستند، بهتر است تغييري در روند راهبري و نظارت آنها صورت نگيرد. حدادي با بيان اينکه بند »4« ماده »15« لايحه برنامه ششم توسعه بايد اصلاح شود، گفت: در حال حاضر انواع صندوقها در بازار سرمايه وجود دارد به طور مثال صندوق با درآمد ثابت از جمله نهادهايي است که از اوراق بهادار با درآمد ثابت تعريف شده و در برخي از آنها ممکن است خود بانک به شکل مشتري در آنها حضور داشته باشند. حتي با وجود اين موارد باز هم دليل عقلاني وجود ندارد که مساله تغيير نظارت صندوقهاي سرمايهگذاري و شرکتهاي تامين سرمايه مطرح شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.