موفقيتفعليسايپامرهوناقتصادمقاومتياست

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مديرعامل گروه خودروسازي سايپااستفادهاز طرحهاي مبتكرانه و خلاقانه را ابزار اين سازمان براي دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: براي پيادهسازي طرحها و برنامهها، از توانمندي نيروهاي متعهد خود بهره خواهيم برد. مهدي جمالي در چهاردهمين كنفرانس بينالمللي مديريت كه با حضور جمعي از برجستهترين پژوهشگران داخلي و خارجي برگزار شد، اظهاركرد: صنعت خودروسازي همزمان با تحريمهاي بينالمللي در آستانه تعطيلي بود و تنها با تكيه بر اقتصاد مقاومتي و اجراي روشهاي مبتكرانه و اس �تفاده از ظرفيتها و توانايي نخبگان داخلي خود توانست از موانع و مشكلات عبور كند. وي با اشاره به اجراي طرحهاي نوين تامين نقدينگي در گروه سايپا افزود: با بهكارگيري روشهاي نوين مالي و اقتصادي موفق شديم نقدينگي مورد نياز را جذب كرده و خطوط توليد سايپا را به ثبات مدنظر برسانيم. جمالي با بيان اين مطلب كه سايپا با درك صحيح از اقتصاد مقاومتي به دنبال مهمترين هدف آن يعني تابآوري سازماني و مقاومسازي خود بوده است، خاطرنشان كرد: تلاش كرديم در اين مدت، تصميمهاي سازماني بر اساس اقدام عملي به اقتصاد مقاومتي در دستور كار قرار گيرد تا بتوانيم با استفاده از اين ابزار قدرتمند، از بحران عبور كنيم. مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در بخش ديگري از اظهارات خود خاطرنشان كرد: توسعه سرمايهگذاريهاي مولد نظير سرمايهگذاري روي پلتفرمهاي نوين و تمركز بر تحقيقات و نوآوري، ايجاد مگاپلتفرم اختصاصي گروه سايپا و توسعه محصولات0‪SP100, SP‬ روي آن، تشكيل جوينت ونچرهاي جديد جهت افزايش ارزش داراييها، ارائه محصول جديد در هر س �ال، خروج از سرمايهگذاريهاينامرتبط،كاهشسرمايهگذاريدركسبوكارهايغيرمولد و غيراستراتژيك، افزايش سرمايه شركتهاي گروه از طريق بهروزآوري ارزش سرمايهگذاريهاي بلندمدت، بهروزآوري ارزش داراييهاي شركتهاي گروه، سود انباشته و آورده سهامداران و ايجاد امكان تامين مالي از بازارهاي پول و سرمايه به عنوان راهبردهاي گروه سايپا براي دستيابي به اهداف مقاومسازي محسوب ميشوند. وي در ادامه به افزايش سرمايه شش هزار و 553 ميليارد توماني در گروه سايپا اشاره كرد و گفت: اصلاح ساختار سرمايه توانسته سايپا را در مسير رشد قرار داده و اين مجموعه را از بحران خارج كند. مديرعامل گروه خودروس �ازي سايپا در بخش ديگري از اظهارات خود با بيان اينكه گروه سايپا تا پايان آذر امسال تعداد 140هزار و 860 دستگاه خودرو بيش از مدت مشابه سال 94 توليد كرده است، خاطرنشان كرد: يكي از مهمترين نتايج اصلاح ساختار سرمايه در گروه سايپا افزايش توليد بوده و نتيجه اقدام و عمل در راستاي اقتصاد مقاومتي در 9 ماهه سال 95 افزايش توليد 35/5 درصدي نسبت به 9 ماهه سال 93 و 2/54 درصدي نسبت به مدت مشابه در سال 94 بوده است. جمالي افزود: از ديگر نتايج اصلاح ساختار سرمايه، افزايش ارزش بازار شركت سايپا به ميزان چهار هزار و 905 ميليارد تومان و سود 655 ميليارد توماني شركت سايپا به جاي زيان پيشبيني شده 305 ميليارد توماني بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.