افزايش نرخ ارز كمر توليد را ميشكند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران معتقد است كه ادامه سير صعودي نرخ ارز، كمر توليد داخلي را ميشكند.

سيدعبدالوهاب سهلآبادي اظهار داشت: متاسفانه با افزايش نرخ ارز، بسياري از سرمايهگذاران احساس ناامني و خطر كرده و در واحدهاي صنعتي و توليدي سرمايهگذاري نميكنند.

وي گفت: در جريان تلاطمهاي ارزي و سير صعودي نرخ دلار و از سويي ركود در كشور، بسياري از توليدكنندگان با مشكلات شديد مالي مواجه شدهاند.

وي با اش �اره به افزايش قيمت مواد اولي �ه در برخي از بخشهاي توليدي تصريح كرد: با ادامه اين وضعيت و سير صعودي نرخ ارز در كشور، نهتنها توليد داخل آسيب خواهد ديد بلكه راه براي ورود كالاي خارجي به كشور نيز هموار خواهد شد.

رييس خانه صنعت، معدن و تجارت در ادامه با توجه به برخي اقدامات صورت گرفته براي رفع مشكل نقدينگي واحدهاي توليدي كوچك و متوسط در كشور خاطرنشان كرد: براساس آمار اعلام شده تاكنون 12 هزار ميليارد تومان در قالب تسهيلات 16 ميليارد توماني به واحدهاي توليدي پرداخت شده است.

وي اظهار داش �ت: خوش �بختانه روند شناسايي و معرفي صنايع كوچك و متوسط به بانكها جريان مثبتي داشته چنانچه پيشبيني ميشود با اختصاص تسهيلات به واحدهاي توليدي، شاهد رشد و بهبود شرايط در صنايع كوچك و متوسط در كشور باشيم.

س �هلآبادي به خبر خودرو گفت: متاسفانه صنايعي كه امكان توليد دارند همچنان با مشكل نقدينگي و افت تقاضا مواجه هستند ضمن اينكه با عرضه محصولات خارجي در بازار، كمتر به منابع مالي مناسب دسترسي دارند.

وي ب �ا توجه به برنام �ه دولت براي خروج از ركود در واحدهاي توليدي گف �ت: تحركاتي كه از س �وي دولت براي بحث خروج از ركود آغاز ش �ده بارقهاي از اميد را در صنايع توليدي ايجاد كرده است هر چند تحقق كامل آن مستلزم زمان كافي است چراكه تغييرات مثبت در اين بخش به آرامي صورت ميگيرد.

براس �اس آخرين اظهارات معاون وزير صنعت، معدن و تجارت امس �ال 64 هزار ميليارد ريال تسهيلات براي راهاندازي هشت هزار و 997 بنگاه راكد و زير ظرفيت كشور كه در سامانه بهينياب نامنويسي كرده بودند، پرداخت شده است. اين در حالي است كه بنا به گفته سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سوم مهرماه امسال در مجموع 9 هزار و 894 واحد توليدي از سيستم بانكي تسهيلات دريافت كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.