کلاسه پرونده: 95/9/563 تاریخ تعیین وقت: 95/11/10

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - شورای حل اختلاف شهرستان ایلام

خواهان بانک قوامین به شماره ثبت397957 نشانی: ایلام چهارراه رسالت ابتدای24 متری اشرفی اصفهانی روبروی کانون اصلاح و تربیت- بانک قوامین مدیریت شعب استان ایلام- دایره حقوقی

خوانده: حمیدرضا نامخانوادگی: تیموری نام پدر: جهانگیر س �ن: 38 ش �غل: آزاد نش �انی: ایلام، جانبازان، خ ملکالشعرا، کوچه سوم

نام: صادق نامخانوادگی: شریفزاد نام پدر: علی سن: 35 شغل: آزاد نشانی: ایلام، بلوار آزادی، روبروی بیمه خدمات درمانی، دفتر شرکت کود شیمیایی

نام: مهدی نامخانوادگی: مرادی نام پدر: قدرتاله س �ن: 30 شغل: آزاد نشانی: ایلام، جانبازان، خ ملکالشعرا، کوچه سوم

خواسته با موضوع و بهای آن صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 81/697/199 ریال (هشتاد و یک میلیون و ششصد و نود و هفت هزار و یکصد و نود و نه هزار ریال) بابت قرارداد با احتساب کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای کامل دادنامه به نرخ 34 مطابق قرارداد.

دلائل و منضمات دادخواست (مدرک) کپی مصدق قرارداد شماره (1017998)- فرم تفویض اختیار مدیریت

شرح دادخواست ریاست محترم شورای حل اختلاف شهرستان ایلام با احترام، با تقدیم دادخواست و ضمائم پیوست آن به استحضار میرساند بانک قوامین جهت خانم مهین نیازی به موجب قرارداد فروش اقساطی ضمیمه، اقدام به پرداخت تسهیلات شماره 1018783 به ایشان نموده است و مقرر گردید که نامبرده اقساط خود را طی20 قسط متوالی هر ماه پرداخت نماید و در این راستا خواندگان ضمانت تضامنی وی را جهت انجام تعهدات قرارداد تقبل نمودهاند. حال با لحاظ اینکه مدیون اصلی نسبت به ادای دین اقدامی معمول نداشته و ضامنین نیز علیرغم مراجعات مکرر از ایفای تعهدات خود امتناع نموده لذا با تقدیم دادخواست، مستندا به مفاد قرارداد وفق مقررات مواد 403 و 404 قانون تجارت و مواد ‪515 198،‬ و 519 قانون آئیندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ اصل خواسته با احتساب خسارت تاخیر تادیه قراردادی به نرخ 34 درصد مطابق قرارداد و کلیه خسارات قانونی و دادرسی مورد استدعاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.