کلاسه پرونده: 95/9/420 تاریخ تعیین وقت: 11/10/95 ساعت 15

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - شورای حل اختلاف شهرستان ایلام

خواهان بانک قوامین به شماره ثبت397957 نشانی: ایلام چهارراه رسالت ابتدای24 متری اشرفی اصفهانی روبروی کانون اصلاح و تربیت- بانک قوامین مدیریت شعبه استان ایلام- دایره حقوقی

خوانده: مهین نامخانوادگی: نیازی نام پدر: عید علی س �ن: 55 ش �غل: آزاد نشانی: ایلام، محله جانبازان، کوچه 7

نام: مظفر نامخانوادگی: علی نیازیفرد نام پدر: امیرعلی سن: 60 شغل: بازنشسته نشانی: ایلام، محله جانباران، کوچه 7

خواسته با موضوع و بهای آن صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 38/085/200 ریال (س �ی و هش �ت میلیون و هش �تاد و پنج هزار و دویست ریال) بابت قرارداد با احتساب کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای کامل دادنامه به نرخ 34 مطابق قرارداد.

دلائل و منضمات دادخواست (مدرک) کپی مصدق قرارداد شماره (1018783)- فرم تفویض اختیار مدیریت

شرح دادخواست ریاست محترم شورای حل اختلاف شهرستان ایلام با احترام، با تقدیم دادخواست و ضمائم پیوست آن به استحضار میرساند بانک قوامین جهت آقای حمیدرضا تیموری به موجب قرارداد فروش اقس �اطی ضمیمه، اقدام به پرداخت تسهیلات ش �ماره 1017998 به ایشان نموده است و مقرر گردید که نامبرده اقساط خود را طی 36 قسط متوالی هر ماه پرداخت نماید و در این راستا خواندگان ضمانت تضامنی وی را جهت انجام تعهدات قرارداد تقبل نمودهاند. حال با لحاظ اینکه مدیون اصلی نسبت به ادای دین اقدامی معمول نداشته و ضامنین نیز علیرغم مراجعات مکرر از ایفای تعهدات خود امتناع نموده لذا با تقدیم دادخواست، مستندا به مفاد قرارداد وفق مقررات مواد 403 و 404 قانون تجارت و مواد ‪515 198،‬ و 519 قانون آئیندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ اصل خواسته با احتساب خسارت تاخیر تادیه قراردادی به نرخ 34 درصد مطابق قرارداد و کلیه خسارات قانونی و دادرسی مورد استدعاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.