آگهی حصر وراثت

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - رییس شعبه شورای حل اختلاف 7 کرج

آقای محسن صفا خیل دارای شناسنامه شماره 13927 به شرح دادخواست به کلاسه 7/95/952248 از این ش �ورا درخواس �ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ذوقعلی صفاخیل به شناس �نامه شماره 451 در تاریخ 5/5/1395 اقامتگاه دائمی خود به درود زندگی گفته، ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به: محسن صفاخیل فرزند ذوقعلی شش 13927 متولد 1363 صادره از طهران نسبت پسر متوفی حسین صفاخیل فرزند ذوقعلی شش 22405 متولد 1365 صادره از تهران نسبت پسر متوفی مرتض �ی صفاخی �ل فرزند ذوقعلی شش 023926-5-031 متولد 1368 صادره از کرج، نس �بت پس �ر متوفی رقیه صفاخیل فرزند ذوقعلی شش 3893 متولد 1358 صادره از تهران، نسبت دختر متوفی لیلا صفاخیل فرزند ذوقعلی شش 1210 متولد 1361 صادره از تهران، نسبت دختر متوفی مری �م صفاخیل فرزن �د ذوقعل �ی شش 063914-1-031 متولد 1370 صادره از تهران، نس �بت دختر متوفی گلنار صفاخیل فرزند اصلان شش 1491 متولد 1341 صادره از تهران، نسبت همسر متوفی نیره خانم کمر روستا فرزند نظرعلی شش 5 متولد 1309 صادره از ساوجبلاغ، نسبت مادر متوفی زهرا صفاخیل فرزند ذوقعلی شش 8070 متولد 1357 صادره از تهران، نسبت دختر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد والا گواهی صادر خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.