8 هزار گردشگر اسپانیایی در سال به ایران میآیند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ایرنا -

نماینده اطلاعرسانی گردشگری ایران در اسپانیا گفت که هر ساله هشت هزار گردشگر اسپانیایی به ایران میآیند و برای معرفی بهتر جاذبههای کشورمان، »شب ایرانی« در نمایشگاه مشهور »فیتور« مادرید اسپانیا برگزار میشود. محمد محمدیراداضافه کرد: »هر ساله هشت هزار گردشگراسپانیایی به ایران میآیند که عمده این افراد از سنین بالا برخوردارند و بیشتر به دنبال دیدن اماکن تاریخی و فرهنگی هستند.«او ادامه داد: »قشر جوان اسپانیا کمتر به ایران میآیند چون هنوز روی سرگرمی و تفریح توریستها در ایران فکری نکردهایم به خصوص برای جوانترها برنامهای نداریم.«محمدی راد تاکید کرد: »در مقابل نزدیک به 40 هزار گردشگر ایرانی هر ساله از اسپانیا دیدن میکنند عمده این گردشگران را خانوادهها در تعطیلات نوروز و فصل تابستان تشکیل میدهند. اسپانیا جذابیتهای ساحلی، تاریخی و فرهنگی زیادی دارد به ویژه در جنوب اسپانیا موسوم به اندلس، اماکن تاریخی مسلمانان را زیاد داریم و برای مردم ایران میتواند جذاب باشد.«عضو هیاتمدیره شورای مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا افزود: از دیگر علتهای انتخاب اسپانیا به عنوان مقصد، تشابه چهره، تشابهات خلق و خو، خونگرمی و مهربانی مردم اسپانیا با ایرانیهاست. محمدیراد تاکید کرد: »س �عی کردیم در س �الهای اخیر ایران را به شکل درست و آنطور که هست به اسپانیاییها بشناسانیم چون در زمان تحریمها اطلاعات غلط و تصویر نادرستی را در رسانهها و اخبار اسپانیا به ایران نسبت میدادند. در گذشته اطلاعات مردم اسپانیا درباره ایران در حدی بود که ما را با کشور عراق یا کشورهای عرب زبان تفکیک نمیکردند.«نماینده افتخاری اطلاعرسانی سازمان میراث فرهنگی کشور در اسپانیا بیان کرد: »امسال تلاش میکنیم در نمایشگاه جهانی گردشگری »فیتور« مادرید، برنامه ویژهای با نام »شب ایرانی« برگزار کنیم.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.