»فروشنده« به فهرست جوایز انجمن منتقدان فیلم آنلاین راه یافت

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مهر-

با معرفی نامزدهای جوایز سالانه انجمن منتقدان فیلم آنلاین 2016، از »فروشنده« ساخته اصغر فرهادی به عنوان یکی از نامزدهای بخش بهترین فیلم خارجی یاد شد.بیستمین دوره جوایز سالانه انجمن منتقدان فیلم آنلاین کهاز سوی نویسندگان سایتهای معتبر سینماییاهدا میشود، نامزدهای خود را شناخت. در این دوره در بخش بهترین فیلمهای خارجی »فروشنده« به کارگردانی اصغر فرهادی از ایران در کنار »او« به کارگردانی پل ورهوفن از فرانسه، »خدمتکار« ساخته پارک چان-ووک از کره جنوبی، »تونی اردمان« ساخته مارن آده از آلمان و »نرودا« به کارگردانی پابلو لارین از شیلی به عنوان نامزد انتخاب شدهاند.در این فهرست »لالا لند« و »مهتاب« هر یک نامزد کسب هفت جایزه شدهاند که بهترین فیلم و بهترین کارگردانی از جمله آنهاست. »ورود« و »منچستر کنار دریا« نیز در شش بخش نامزد دریافت جایزه هستند.سال پیش »مکس دیوانه: جاده خشم« ساخته جرج میلر به عنوان بهترین فیلم سال از سوی این انجمن انتخاب شده بود.جامعه منتقدان فیلم آنلاین که از سال 1997 تشکیل شده به عنوان یکی از چند سازمانمعتبرمنتقدانبینالمللیفیلمشناختهمیشودو بازتابدهندهآرای بیش از 300 منتقد سینمایی است. امسال بیش از 150 فیلم در فهرست بهترین فیلمهای سال این جوایز جای داشتند و فیلمهای خارجی از میان بیش از 100 فیلم از گوشه و کنار جهان انتخاب شدند. اسامی برندگان این جوایز سوم ژانویه ‪)14 2017‬ دی) اعلام میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.