وخیمتر شدن حال پوران فرخزاد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ایسنا-

بر اساس اعلام تیم پزشکی معالج پوران فرخزاد، وضعیت و حال عمومی او نس �بت به روزهای پیش وخیمتر و سطح هوشیاریاش پایینتر است. این شاعر، نویسنده و پژوهشگر چند روزی است در بخش مراقبهای ویژه بیمارستان در وضعیت کما به سر میبرد.

خانواده پوران فرخزاد از هممیهنان، دوستداران و علاقهمندان به این چهره فرهنگی درخواست کردهاند برای بهبود حال او دعا کنند.

پوران فرخزاد متولد بهمنماه سال 1312 است و از جمله آثار او میتوان به »زن از کتیبه تا تاریخ« )دانشنامه زنان فرهنگساز ایران و جهان در دو جلد،( »اوهام سرخ شقایق« )گزیدهای از اشعار زنان جهان،( »نیمههای ناتمام؛ سیری در شعر زنان از رابعه تا فروغ«، »زن شبانه موعود« )نشان زن در آثار سهراب سپهری،( »کسی که مثل هیچکس نیست« درباره فروغ فرخزاد، مجموعه شعر »خوشبختی در خوردن سیبهای سرخ«، مجموعه داستان »دیداری در پاییز«، مجموعه رباعی »جنگ مشوش«، داستانهای بلن �د »در پس آینه« و »آتش و باد«، رمان »در انتهای آتش و آیینه« و فرهنگ »کارنمای زنان کارآی ایران از دیروز تا امروز« اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.