گوگل به دنبال عرضه دو ساعت هوشمند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گوگل در تلاش براي عرضه دو ساعت هوشمند است كه مجهز به سيستمعامل‪Android Wear 2 .0‬ هستند. اين اولينبار است كه خبري در مورد حضور رسمي گوگل در بازار ساعتهاي هوشمند منتشر ميشود.

امكانات و ويژگيهاي اين ساعتها شباهتهاي فراواني به گوشيهاي هوشمند نكسوس دارد. قرار است ساعتهاي مذكور در سه ماهه اول سال 2017 روانه بازار شوند.

گوگل اميدوار اس �ت با عرضه اين س �اعتها سهم خود را از بازار سيس �تمعاملهاي س �اعتهاي هوشمند افزايش دهد و بتواند مانن �د بازار تلفنهمراه در اين بازار هم خودي نشان دهد.

در حالي كه كنترل كامل بازار سيس �تمعاملهاي همراه در اختيار گوگل است و اندرويد در اين زمينه وضعيت بسيار ممتازي دارد در بازار ساعتهاي هوشمند شرايط متفاوت است و بررسيهاي ايديسي نشان ميدهد اپل با سيستمعامل watchOS ح �دود 52 درص �د از ب �ازار مذك �ور را به خود اختصاص داده است. در اين شرايط سيستمعامل اندرويد وير با سهم 23 درصدي در رتبه دوم است.

به گزارش فارس به نقل از بيزينس اينسايدر، كارشناسان معتقدند استقبال از ساعتهاي هوشمند فعلا در حد مطلوب نخواهد بود. زيرا هنوز كاربردهاي مطلوب اين ساعتها برخلاف گوش �يهاي هوشمند مشخص نيست. اين ساعتها از نظر قدرت پردازش محدوديتهاي بيش �تري دارند و برنامههاي كمت �ري را نيز ميتوانن �د اجرا كنند و به همين علت كمتر از يك درصد از مالكان گوشيهاي هوشمند در سال 2013 س �اعتهاي هوش �مند خريداري كردند و اين رقم در سال 2015 صرفا دو درصد افزايش يافت. يكي ديگر از نقاط ضعف ساعتهاي هوشمند گراني آنهاست. ساعتهاي هوشمند اپل و سامسونگ 350 دلار قيمت دارند و مدلهاي ارزانقيمتتر اين ساعتها به قيمت 150 تا 250 دلار به فروش ميرسند و كاركرده �اي آنها به مراتب كمتر اس �ت. علاوه بر اين بايد توجه داش �ت كه به روزرساني نرمافزاري اين ساعتها هم با دشواريهاي فراواني مواجه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.