توليد موسيقي از سر و صداي اطراف

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مهر-

يك اس �تارت آپ ايرلندي دستگاهي ساخته كه سر و صداي محيط را به موسيقي تبديل كند.

به گزارش مهر به نقل از نيواطلس، امروز بسياري از مردم با دستگاههايي كوچك در هرنقطهاي ميتوانند موسيقي دلخواه خود را بشنوند. اما برخي از محقق �ان صوتي صداي محيط را ترجيح ميدهند. در همين راس �تا اس �تارت آپ gechologic دستگاهي ساخته كه كاربران آن ميتوانند بهطور فيزيكي آن را تنظيم كنند يا دس �تگاه را به حال خود بگذارند تا سروصداي محيط اطراف را به موسيقي تبديل كند.

دس �تگاه Gecho يك سينت سايزر پلي فونيك با ابعاد 86 در 54 ميليمتر اس �ت و با ميكروپردازشگرهاي ‪32 ARM‬بيتي ساخته شده است. دستگاه چهار حسگر دارد تا بتواند حركت انگشتاني كه به آن نزديك ميشوند را رديابي كند و بر همان اساس واكنش نشان ميدهد و دكمهها را ميفشارد. همچنين داراي دو ميكروفن بسيار حساس با قابليت برداشت صداي اطراف است، مانند صداي سوت زدن كاربر، ضرب گرفتن انگشتان روي ميز يا سر و صداهاي ديگر. همچنين حوزه مغناطيسي و حسگرهاي مادون قرمز نيز در دستگاه كار گذاشته شدهاند.

تمام اطلاعاتي كه وارد دس �تگاه ميش �ود از طريق فيلترهاي متغير رزونانس فرستاده ميشوند تا آكوردهاي موسيقي ساخته شوند و همزمان سروصداي پس زمينه را نيز ثبت ميكند. سپس موسيقي ساخته شده به وسيله خروجي 5/3 ميليمتري صوتي و از طريق هدفون يا بلندگو شنيده ميشود. همچنين در دستگاه 29 چراغ كوچك الاي دي قرار دارد كه ميزان فعاليت حسگرها را نشان ميدهند يا با رتيم ملوديها رقص نور ارائه ميكنند. اين دستگاه به وسيله سه باتري روشن ميشود. به گفته خالق اين دستگاه به چهار شيوه ميتوان اصوات آرامبخش توليد كرد. با فشار دكمههاي روي دستگاه، استفاده از حلقه مغناطيسي براي خلق نت و همينطور ميكروفنها ميتوانند سروصداي خارجي را ثبت كنند. در حال حاضر Gecho هنوز در مرحله نمونهسازي است و شركت توليدكننده قصد جمعآوري سرمايه براي توليد تجاري آن را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.