افتا، تنها نهاد بررسي سامانههاي فضاي مجازي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مركز امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات و ارتباطات (افتا) تنها نهاد نظارتي و تحليل بر سامانههاي فضاي مجازي در كشور است.

رييس كانون توسعهدهندگان فضاي مجازي اعلام كرد آمار و صحبتهاي سامانههاي خود در ارتباط با ضعف وبسايتهاي دولتي كه از طريق رسانههاي متعدد با عنوان »40 درصد وبس �ايتهاي دولتي باگ امنيتي دارند«، هيچ ارتباطي با دولت ايران نداشته و آمار بيانشده در ارتباط با تمام دولتهاي جهان بوده كه توسط ماهنامه ‪Pc world‬ منتشر شده است. به گزارش مهر حميدرضا همتي افزود: در ايران جز افتا هيچ س �ازمان و نهادي توانايي و مجوز بررس �ي وبسايتها و پرتالهاي فضاي مجازي را ندارد. رييس كانون توسعهدهندگان فضاي مجازي همچنين گفت: كانون توسعهدهندگان فضاي مجازي مركزي براي آموزش در حوزه فضاي مجازي بوده و هيچگونه تحليل، ارائه آمار و اطلاعات يا مواردي از اين دست در حيطه وظايف آن نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.