رای دادگاه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - 310مالف- رییس شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی سیرجان

در خص �وص دادخواس �ت تقدیمی آقای محم �د پورپاریزی فرزند صمدالهو به طرفی �ت خوانده دعوی آقای سیداس �داله حس �ینی فرزند سید یحیی به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به فک و استرداد پلاک یک دستگاه موتورسیکلت به شماره انتظامی 54323 ایران 813 بدین شرح که خواهان بیان نموده است که به موجب عید بیع شفاهی یک دستگاه موتورسیکلت هوندا مدل 83 به شماره انتظامی 54323 ایران 813 را به خوانده دعوی واگذار نموده و با توجه به اینکه پلاک خودرو شخصی میباشد و عرفا و قانونا خوانده ملزم به فک و استرداد پلاک خودرو میباشد ولیکن نسبت به فک و استرداد پلاک اقدام ننموده بنابراین تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به مستندات ابرازی خواهان از جمله تصویر مصدق تاریخچه پلاک وسیله نقلیه موصوف و اینکه پلاک وسیله نقلیه شخصی میباشد و با انتقال وسیله نقلیه به ملکیت خریدار درنمیآید و اینکه خوانده دعوی نیز علیرغم ابلاغ وقت به نحو قانونی در دادگاه حضور نیافته و در قبال مستندات ابرازی خواهان دلیلی ارائه ننموده است. فلذا مستندا به ماده 198 از قانون آئین دادرسی در امور مدنی خوانده را به فک و استرداد پلاک به شماره انتظامی 54323 ایران 813 در حق خواهان محکوم مینماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر کرمان میباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.