آگهی ابلاغ دادنامه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف 46962- مدیر شعبه 25 دادگاه خانواده مشهد

بدینوس �یله پیرو آگهیهای قبلی به ش �هناز احراری فعلا مجهولالمکان ابلاغ میگردد به موجب دادنامه شماره 9509975113801185 م �ورخ 9/21/95 صادر از ش �عبه 25 دادگاه خانواده مش �هد درخصوص دادخواس �ت خواهان آقای عظیم بقایی فرزند یارمحمد به طرفیت شما بخواسته الزام به تمکین عام وخاص بدین شرح که خواهان اظهار داشت اینجانب همسر قانونی و شرعی خوانده میباشم. حدود 27 سال به عقد هم درآمدیم از تاریخ 11/27/93 زندگی مشترک را بدون عذر شرعی و قانونی رها کرده و تمکین خاص و عام نمی نماید. لذا تقاضای الزام وی را دارم. دادگاه با توجه به محتویات پرونده- دادخواس �ت تقدیمی- مدارک ابرازی-اظهارات (رابطه و علقه زوجیت بین الطرفین ) و با عنایت به ابلاغ خوانده و عدم حضور وی و عدم ارسال لایحه دفاعیه و اینکه وفق مقررات قانونی زن باید در منزل که شوهرانتخاب مینماید سکنی گزیند. علیهذا با کیفیت مذکور دادگاه خواسته خواهان را وارد ثابت تشخیص مستندا به مواد 1103-1102-1114 قانون مدنی ناظر به بند 8 ماده 4 قانون حمایت خانواده حکم به الزام خوانده به برگش �ت به زندگی مش �ترک و تمکین عام و خاص نسبت ب �ه خواه �ان را صادر و اعلام مینماید. مراتب بدین وس �یله در روزنامه درج میگ �ردد. رای صادره غیابی از تاری �خ درج در روزنام �ه ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر اس �تان خراس �ان رضوی میباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.