آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - 7275مالف- رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه 2 رشت

برابر رای شماره ‪/95 9/14 139560318603008520‬ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه 2 رشت، تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی خانم س �یده مریم نقیبی جلالی فرزند س �ید ابراهیم به شماره شناسنامه 242 صادره از رشت در قریه شالکو در شش دانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 48/86 مترمربع پلاک فرعی 34815 از اصلی 77 مفروز و مجزی شده از پلاک فرعی 483 باقیمانده از اصلی 77 واقع در بخش 4 رشت خریداری از مالک رسمی آواک س �رمدا وکیانس محرز گردیده اس �ت. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتش �ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس �لیم و پس از اخذ رس �ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 9/24/95 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/10/9

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.