آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - 778مالف- محمد رحیم پورراینی- رییس ثبت اسناد و املاک ورامین

براب �ر رای ش �ماره 139560301060007893 هی �ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعی �ت ثبتی اراضی و س �اختمانهای فاقد س �ند رس �می مس �تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرف �ات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای علی جانرضازاده فرزند اس �معلی به ش �ماره شناس �نامه 774 صادره از- ششدانگ یک باب خانه یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 28/78 مترمربع پلاک 962 فرعی از 100 اصلی واقع در قریه همروآباد ورامین خریداری از مالک رس �می خانم ش �وکت شیرکوند احد از ورثه ذوالعلی شیرکوند محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور س �ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش �ته باش �ند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خ �ود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس �ت در صورت انقضای م �دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 9/24/95 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/10/9

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.