آگهی دادخواست و ضمائم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - 7720مالف- سمیه دهدار کارسیدانی- مسوول دفتر شعبه 6 شورای حل اختلاف مجتمع قضایی شماره 2 (شهید بهشتی) رشت

خواهان/ ش �اکی س �ینا رمضانی گورابی دادخواس �تی به طرفیت خوانده/ متهم اش �رف پورخسروانی به خواسته مطالبه خس �ارت تقدیم دادگاههای عمومی شهرس �تان رش �ت نموده که جهت رس �یدگی به ش �عبه 6 ش �ورای حل اختلاف مجتمع قضایی ش �ماره 2 (ش �هید بهش �تی) رش �ت واقع در اس �تان گیلان- شهرس �تان رشت- میدان انتظام- ابتدای بلوار شیون فومنی- مجتمع قضایی شماره 2 (شهید بهشتی) شورای حل اختلاف شهرستان رشت کدپس �تی 4137913699- تلفن: 33461508-9-013 ارجاع و به کلاسه 9509981326000972 ثبت گردیده که وقت رس �یدگی آن 11/18/1395 و س �اعت 8:30 تعیین شده اس �ت. به علت مجهولالمکان بودن خوانده/ متهم و درخواس �ت خواهان/ ش �اکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و دس �تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتش �ار آگهی میش �ود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطلاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.