آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - 777مالف- محمد رحیم پورراینی- رییس ثبت اسناد و املاک ورامین

براب �ر رای ش �ماره 139560301060004622 هی �ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعی �ت ثبتی اراضی و س �اختمانهای فاقد س �ند رس �می مس �تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرف �ات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای مجید ش �فیعی فرزند عزیز به ش �ماره شناس �نامه 192 صادره از ورامین در شش �دانگ یک باب خانه به مس �احت 25/67 مترمربع پلاک 27 فرعی از 1 اصلی واقع در ورامین خریداری از مالک رس �می آقای س �یدجمال زواره محرز گردیده اس �ت. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتش �ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس �لیم و پس از اخذ رس �ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 9/24/95 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/10/9

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.