آگهی ابلاغ وقت رسیدگی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف 47407- منشی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مشهد

خواهان 1- س �ید محس �ن احمدیان پور 2- محمود لعل عوض پور دادخواستی به طرفیت خوانده 1- ابوالقاسم احمدی ناصری فرزند احمد 2- س �ید محمود س �یدی حلاج 3- سید ابوالفضل سیدی حلاج 4- سیدحسن سیدی حلاج به خواسته اثبات وقوع بیع و الزام به ایفای تعهد و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد واقع در مشهد- ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع و به کلاسه 950657/20 ثبت گردیده که وقت رس �یدگی آن 11/13/1395 س �اعت 11صبح تعیین شده است. به علت مجهولالمکان بودن خوانده و در خواس �ت خواه �ان و به تجویز ماده 73 قانون آئیننامه دادرس �ی دادگاهه �ای عمومی و انقلاب در امور مدنی و دس �تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتش �ار آگهی میش �ود تا خوانده پس از نش �ر آگهی و اطلاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نش �انی کامل خود نس �خه دوم دادخواس �ت و ضمائم آن را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.