آگهی ابلاغ دادنامه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف 46945- مدیر شعبه 110 دادگاه کیفی دو (ثامن) مشهد

پیرو آگهی مورخه 7/5/1395 به علیرضا صفایی علابدین زاده فعلا مجهولالمکان ابلاغ میگردد به موجب دادنامه اصداری شماره 9509975116501539 مورخ 8/16/1395 در پرونده کلاسه 950392/110 به اتهام ضرب و جرح عمدی نامبرده بابت پنج فقره س �ر و صورت(اطراف چش �م راست، اطراف چشم چپ، پیشانی، بالای ابروی چ �پ، بین �ی) به پرداخت پانزده هزارم دیه کامله و بابت یک فق �ره کبودی گردن به پرداخت یک و نیم هزارم دیه کامله و بابت دوفقره حارصه سر وصورت(داخل لب فوقانی و قدام گوش راست) به پرداخت دوصدم دیه کامله و بابت سرخ شدگی سمت چپ صورت و نوک بینی له پرداخت سه هزارم دیه کامله بابت تورم اطراف چشم چپ و پریدگی دندانها 6 و7 مجموعا به پرداخت سه هزارم دیه کامله در حق شاکی محکوم گردیده است. دادنامه صادره غیابی ظرف مدت ده روز پس از رویت قابل واخواهی است. مراتب یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه مشارالیه به حکم صادره اعتراض دارد به دفتر شعبه 110 دادگاه کیفری دو مشهد مستقر در مجتمع قضائی ثامن (حرم) مراجعه و پس از رویت مفاد آن نسبت به تسلیم اعتراض خود اقدام نماید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.