آگهی ابلاغ وقت رسیدگی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - مالف 47404- منشی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مشهد

خواهان اداره کل راهوشهرسازی استان خراسان رضوی دادخواستی به طرفیت خواندگان: علی عاقل، مصطفی عاقل و محمدرضا عاقل به خواسته خلع ید و قلع و قمع مستحدثات و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مش �هد واقع در مش �هد- ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع و به کلاسه 9509987575500633 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ‪11//1395 13‬ ساعت 8 تعیین شده است. به علت مجهولالمکان بودن خواندگان علی عاقل و مصطفی عاقل و محمدرضا عاقل و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئیننامه دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نش �ر آگهی و اطلاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نش �انی کامل خود نس �خه دوم دادخواست و ضمائم آن را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.